Fullskala demonstrasjon av en systemorientert og optimalt dimensjonert teknologisk løsning for distribusjonsnett

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringeriks-Kraft Nett og ABB, EPOS Consulting, Oso Hotwater, Smartliv og EH Tech om innføring og utnyttelse av ny teknologi for å skape økt fleksibilitet og økt fremtidig forsyningssikkerhet i distribusjonsnettet. Et viktig formål er å realisere gevinster gjennom samspill mellom konvensjonell og ny teknologi for å ivareta fremtidige behov knyttet til økt introduksjon av distribuerte energiressurser, fleksibilitet, elektrifisering av transportsektoren og digitalisering av arbeidsprosesser. Prosjektidéen bygger på et Konseptutviklingsprosjekt for energilagring og forbrukerfleksibilitet med følgende formål: Å designe et konsept som kombinerer konvensjonell elkraftteknologi og Smart Grid-teknologi for å utvikle et mer kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet distribusjonsnett. To sentrale funn i dette prosjektet er: o at man ved å utnytte AMS-data kan segmentere kunder med høye fleksibilitetspotensialer og målrette tiltak på kundesiden ut fra kost: nytteverdi. o at alternative tiltak ved målrettet implementering vil ha høy kost: nytteverdi sammenlignet med konvensjonelle løsninger. selv med dagens prisnivå på ny og lite utbredt teknologi,

Prosjekteier

Ringeriks-Kraft Nett AS

Teknologileverandører

 • ABB AS
 • Smartliv AS
 • EH-tek
 • OSO Hotwater AS
 • EPOS Consulting AS

Teknologisk innovasjon

 • Systeminnovasjon - gjennom å utnytte potensialer for samspill mellom konvensjonell og ny teknologi
 • Redusert effektbelastning
 • Utnyttelse av termisk lagring i varmtvannsberedere
 • Frigjøring av effekt til elektrifisering av transport
 • Benytte AMS-data til effektreduksjon

Kompetanseutvikling

 • Metodikk for utvikling og gjennomføring av Smart Grid relaterte prosjekter
 • Kompetanse om kost: nytteverdier av anvendelse av ny teknologi
 • Kompetanse om kundesegmentering for målretting av tiltak for å sikre høye kost: nytteverdier
 • Kompetanse om innføring og drift av ny teknologi i distribusjonsnettet

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet omfatter 1. gangs implementering av en systemorientert løsning som involverer flere teknologier

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien vil bli videreutviklet gjennom utviklingsaktivitene som er gitt tilsagn om støtte fra Pilot-E
 • Teknologien har svært stort spredningspotensial, både i nettet (i størrelsesorden 130.000 nettstasjoner i Norge) og på kundesiden (i størrelsesorden 2.000.000 privatkunder)
 • Informasjon om funn vil bli spredt gjennom løpende formidling. Dette er nærmere beskrevet i prosjektsøknaden
 • Tiltak der det dokumenteres positive kost: nytteverdier vil bli oppskalert i Ringeriks-Kraft Nett og kan tas i bruk av øvrige nettselskaper i Norge