Hydrogenbusser i regional drift

Ruter ønsker å gjennomføre et prosjekt for uttesting av 10 hydrogenbusser i operativ drift på regionruter i Akershus. Ruter vil selv eie bussene, som skal være av klasse II, regionbusser. Drivstoffet er planlagt kjøpt i det åpne markedet. Ruter deltar i EU-prosjektet JIVE 2, hvor det totalt skal anskaffes ca. 150 hydrogenbusser for bruk i europeiske byer. JIVE 2 vil blant annet bidra til økt tilgjengelighet av hydrogenbusser og til reduksjon av kostnader, samt at det vil bidra til å gjøre verdikjedene mer modne gjennom økte produksjonsvolumer. Så langt er det kun bybusser av klasse I som tilbys som hydrogenbusser. Ruter vil etterspørre klasse II busser for regiondrift, og vil dermed bidra til å gjøre denne typen busser tilgjengelig. Det er en viktig barriere som må bygges ned for at norske kollektivtransportselskaper tidligere skal kunne tilby nullutslipp busstransport på regionruter. JIVE 2 bidrar med ca. 14 MNOK kroner i støtte til Ruters anskaffelse. I tidligere prosjekter er umodne verdikjeder identifisert som en vesentlig barriere. De store europeiske hydrogenbussprosjektene innebærer produksjon og bruk i en langt større skala enn tidligere. Dette vil ha betydning for utviklingen av verdikjedene. Ruters prosjekt vil bidra til å bygge kompetanse hos operatør for anskaffelse og drift av hydrogenbusser. Dette er en vesentlig barriere for markedsutviklingen i Norge. Ved å kjøpe hydrogen på det åpne markedet vil Ruters prosjekt bidra til leverandørutvikling og styrking av verdikjeden også på dette området, noe som vil komme hydrogensatsingen i Norge generelt til gode. Ruter arbeider målrettet med omlegging av kollektivtransporten til å bli utslippsfri. Et delmål er fossilfri kollektivtransport i løpet av 2020. Nylig startet uttestingen av de første batterielektriske bussene på bylinjer i Oslo. I CHIC-prosjektet testet Ruter sine første fem hydrogenbusser, og har gjennom det skaffet verdifulle erfaringer. Med det nye hydrogenbussprosjektet vil Ruter ta steget videre på vei mot utslippsfri regional busstransport. Flere andre byer og regioner i Norge har vist interesse for hydrogenbusser, og Ruter vil dele sine erfaringer og kunnskap fra prosjektet til andre kollektivtransportselskap og operatører. Hydrogenbusser er fortsatt betydelig mer kostbare enn dieselbusser og i tillegg kreves særskilt tilpasning av infrastruktur. For å gjennomføre prosjektet er det avgjørende med investeringsstøtte fra Enova.

Prosjekteier

Ruter AS

Teknologileverandører

  • Teknologileverandør er ikke valgt da anskaffelser skjer etter anbudskonkurranse

Teknologisk innovasjon

  • Tilgjengelighet av hydrogendrevne regionbusser i det norske markedet
  • Kostnadsreduksjon for hydrogenbusser
  • Utvikling av verdikjeder på flere nivåer

Kompetanseutvikling

  • Økt kompetanse for anskaffelse av utslippsfrie busser. Fasen før kontrakt er kritisk, mangelfull kompetanse blant operatørene er en viktig barriere.
  • Kompetanse for tilrettelegging av drift, service og vedlikehold, inkl opplæring av driftspersonell med mer
  • Forretningsmodeller for drift av hydrogenbusser
  • Flere byer og regioner i Norge viser interesse for hydrogenbusser. Prosjektet vil styrke operatørens kunnskap om anskaffelse og bruk og Ruter vil dele sin kunnskap og erfaringer med andre

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er en andre gangs implementering av teknologien i Norge. Ruter testet der ut 5 hydrogenbusser. Internasjonalt er dette en satsing i EU (JIVE 1 og 2) som vil bringe totalt ca 300 hydrogenbusser ut til europeiske byer.

Videre utvikling og videre spredning

  • Klasse II busser er mye brukt i Norge og Norden, og også i Osloregionen. For Ruter anslås det at 500-600 busser er relevante for hydrogendrift. Flere andre fylker i Norge har vist interesse for hydrogenbusser, og det totale antall busser i Norge er ca. 4 500.