Innovativt energikonsept for produksjon av hvit trepellets

Moelven skal bygge en pelletsfabrikk med innovativt energikonsept med integrasjon med eksisterende sagbruksvirksomhet. Fabrikken skal produsere 80 000 tonn hvit trepellets årlig. Det årlige råstoffinntaket er 200 000 fm3 sagflis, kutterflis. tørrflis og celluloseflis. Dette råstoffet er biprodukter som i dag er tilgjengelig fra Moelven Industrier ASA sine sagbruk. De siste 10 årene har det foregått en betydelig nedskalering av papir- og plateindustrien i Skandinavia, som har medført at biproduktene fra sagbrukene nå heller må transporteres lengre (til forbrenningsanlegg bl.a. i Sverige), med økte kostnader. Moelven ser det derfor som nødvendig å etablere egne foredling av biprodukter, for å sikre bærekraftig sagbruksdrift. Samlokalisering med en av Moelvens største sagbruk gir brensel og biprodukter fra dette til varme og pelletsproduksjon. I tillegg vil det tilkjøres råstoff og brensel fra Moelvens nærliggende sagbruk. Det innovative energikonseptet skal sørge for at spesifikk energibruk kommer ned på 0,78 MWh/tonn. Referanseanlegget, BIOENERGI sitt anlegg i Luleå i Sverige, med tilsvarende kapasitet, har et spesifikt energibruk på 1,24 MWh/tonn. Energikonseptet vil medføre at fabrikken vil være konkurransedyktig på verdensmarkedet for salg av hvit trepellets.

Prosjekteier

Moelven Industrier ASA

Teknologileverandører

 • Norsk Energi
 • Licab consulting
 • Stela Laxhuber Gmbh

Teknologisk innovasjon

 • Termisk integrering av varmegjenvinning i båndtørke med røykgasskondensering fra biobrenselanlegg
 • Varmegjenvinning fra fuktig luft i flistørke med behandling av kondensvann
 • Integrert energikonsept for pelletsfabrikk og sagbruk for optimal utnyttelse av tømmerstokken

Kompetanseutvikling

 • Kompetanseutvikling på varmegjenvinning fra fuktig luft for anvendelser i sagbruksindustrien
 • Økt konkurransekraft for produksjon av hvit trepellets i Norge for omsetning i verdensmarkedet gjennom erfaring med energikonsept
 • Kompetanseutvikling for foredling av øvrige biprodukter fra sagbruksindustrien i Norge.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av båndtørke med varmegjenvinning i Norge og i kaldt klima
 • Demonstrasjon og verifikasjon av energikonsept for pelletsfabrikk integrert med sagbruk vil utløse økt produksjon og bruk av bioenergi

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale i Norge og internasjonalt for etablering av flere fabrikker basert på samme energikonsept
 • Tørketeknologi vil utvikles og tilpasses bruk i kaldt klima som vil åpne for anvendelse i nye markedsområder