Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

KVALNES - GRØNT MIKROGRID OG KLIMAVENNLIG AVFALLSGJENVINNING TIL LANDBASERT LAKSEOPPDRETT

Andfjord AS på Andøya har siden 2008 jobbet med et konsept som baserer seg på store, landbaserte oppdrettsbasseng der fisk kontinuerlig vil få tilført nytt friskt sjøvann uten resirkulering, noe som vil kreve et kontinuerlig strømforbruk til pumpearbeid på ca. 2 MW eller 17,5 GWh/år. Det er anslått en årlig produksjon av fisk på ca. 10 000 tonn. En viktig begrunnelse for å flytte lakseoppdrett på land er å få etablert lukkede og kontrollerbare systemer. Lukkede anlegg kan være både på land og i havet, og de kan ha ulik grad av lukking. Viktige fordeler med mer lukkede anlegg er at det er enklere å unngå parasitter og sykdom. Lusebehandling og sykdom (dødelighet/tap) representerer i dag store kostander for havbruksnæringen. Foreløpige beregninger av energibehovet har vist at anlegget til Andfjord kan produsere med en energikostnad per kg produsert fisk på under 2 kr/kWh ved full produksjon. Dette er mellom 50% til 30% av hva lakseanlegg normalt har i «lakseluskostnader» og ca.17% av vanlige fôringskostnader ved lakseproduksjon. Mer lukkede anlegg gjør det også enklere å gjenvinne viktige ressurser i fôret som i et åpent anlegg går tapt til miljøet, og i noen tilfeller utgjør et miljøproblem. Målsettingen for konseptutredningen er todelt. 1. Mer enn 50% fornybardekning av strømbehov med lokalprodusert fornybar kraft 2. 90% gjenvinning av bioavfall fra drift av oppdrettsanlegg Den lokalproduserte fornybare strømmen kan dekkes gjennom en kombinasjon av solceller, vindturbin og biogassdrevne aggregater. Flere alternativer for utnyttelse av bioavfallet sees som aktuelle: • Utnytte biogass i et «gaslift»-løsning som vil redusere strømbehov til pumping • Utnytte biogass til strømproduksjon via forbrenningsmotor • Utnytte bioavfallet som vekstilskudd til ulike næringsaktører (Andøytorv og Arctic Seaweed). Årlig produksjon av avfall anslås til ca. 1 300 tonn totalt organisk karbon. Utredningsarbeidet vil bestå i design av et sammensatt strømforsyningsanlegg (mikrogrid), basert på utredninger av bl.a. forbruksmønster av strøm, sol og vindforhold og kapasitet av lokalt kraftnett. Utnyttelse av smart styring og energilagring, og redusert effektbelastning mot lokalt elnett vil inngå i analysen. To kraftsystemer vil legges til grunn og er basert på en totalvurdering av fornybar energipenetrasjon og utnyttelse av bioavfall. En LCC analyse og et klimagassregnskap ser på økonomi og klimabelastningen. Lokale aktører vil bidra med erfaring og kompetanse for aspekter rundt gjennomføring mot etablering av vindkraftinstallasjoner og utnyttelse av bioavfall. Klimaanalyse av landbasert fiskeproduksjon gjøres i egen vurdering for å sammenligne klimabelastningen mot bransjen for øvrig. Klimatiltak som kan bidra til redusert miljøbelastningen inngår.

Prosjekteier

ANDFJORD SALMON AS

3D modell av mange solcellepaneler