Pilotering av digital plattform for overskuddsmasser og massetransport

Prosjektet skal etablere en digital samhandlingsplattform for kortreist utnyttelse av overskuddsmasser fra infrastruktur- og byggeprosjekter som effektiviserer og gir store klima- og miljøgevinster. Bærum kommune, foreningen Pådriv og TØI skal sammen med bransjeaktører pilotere løsningen i prosjekter knyttet til Bærum Ressursbank og Hovinbyen med ambisjon om nasjonal og internasjonal skalering.

Prosjekteier

Bærum kommune

Teknologileverandører

 • Transport-økonomisk institutt (TØI)
 • Pådriv

Teknologisk innovasjon

 • Systeminnovasjon
 • Lengre levetid for ikke-fornybare naturressurser gjennom økt gjenbruk og gjenvinning av masser
 • Reduserte utslipp (klima og lokalt) og reduserte kostnader forbundet med massetransport og i prosjektgjennomføring
 • Effektivisering og forbedring av kontroll og tilsynsmuligheter for myndigheter og bransjen

Kompetanseutvikling

 • Bærum Ressursbank og Pådriv er lærings- og kunnskapsdelingsarenaer for klimaklok masseforvaltning i henholdsvis Bærum og Oslo kommune
 • Transportøkonomisk Institutt som bidragsyter og forskningsinstitusjon knyttet til transport- og klima-optimering
 • Parallelle FoU-aktiviteter på kvalitetsmålinger av overskuddsmasser, sirkulærøkonomi og nye organisasjonsmodeller med NTNU og SINTEF

Realisert spredning av teknologi

 • 1.implementering av teknologien i Norge og internasjonalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Skille ut eierskapet til plattformen til et eget selskap eid av bransjen og med drift og videreutvikling av teknisk løsning gjennom en driftsavtale med IT-leverandør for videre spredning og kommersialisering av løsningen.
 • Utvidelse til flere bygg- og infrastrukturprosjekter i 1) Oslo- og Bærumsregionen 2) Norge 3) Internasjonalt