Utfasing av fossil energi for turisthytter i fjellet og annen "øydrift" basert på mineralolje.

DNT Drammen og Omegn og DNT nasjonalt arbeider for å fase ut bruken av fossilt brensel (olje)på de betjente hyttene i fjellet. Selv om «Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger» gjeldende fra 2020 i § 2a) unntar denne typen bygninger som ikke er tilkoblet strømnett, ønsker turistforeningene å «gå foran som et godt eksempel ved å drive på en miljø- og klimavennlig måte og inspirere medlemmer til å ta miljø- og klimavennlige valg.» Blant tiltakene i den strategiske planen «Veivalg» vedtatt på landsmøtet i DNT i Oslo i 2018, er: «Jobbe for å erstatte dieselaggregat på hyttene med klimavennlig energi». Klimamessig er dieselaggregater lang verre enn oljefyr da virkningsgraden gjerne er under 30% målt i kWh levert strøm. Rauhelleren turisthytte er pekt ut til å være nasjonalt pilotprosjekt for DNT-«familien» som har mer enn 20 betjente hytter i fjellet uten tilgang på strømnett. De planlagte tiltakene fikk i august 2018 nødvendige dispensasjoner og løyver fra Statskog (grunneier), Fylkesmannen i Buskerud (etter Naturmangfoldsloven) Nore og Uvdal kommune (etter Plan og bygningsloven). I tillegg til forbruk og utslipp fra ca. 16.000 liter olje i året, skal ny løsning på Rauhelleren også redusere utslipp fra transport, gi mindre støy og redusert risiko for alvorlig forurensing i Hardangervidda nasjonalpark under transport av diesel. Årlig energibruk Rauhelleren i dag ca. 35.000 kwt strøm og 40.000 kwt til vartvann, oppvarming og kjøkkenutstyr. Ca. 95% av dette er fra fossilt drivstoff. Ambisjonen er å utvikle gode og sikre løsninger som kan redusere dette til 10% eller mindre. Det innovative i prosjektet er å utvikle helhetlige løsninger med kombinasjon av solceller, batteripakke, solfangere, vedkjele (som også kan brenne avfall) kombinert med termiske lagertanker og avanserte styresystemer skal gjøre det mulig å fase ut nesten all bruk av fossil energi. Fordi all drift av hyttene er i den lyse delen av året (1. mars til 1. oktober) vil både solceller og solfanger for termisk energi være ekstra effektive. DNT får betydelig offentlig støtte til bygging og opprettholdelse av viktige overnattingstilbud i fjellet bl.a. gjennom spillemidler. DNT er en viktig samarbeidspart for myndighetene som en del av en ønsket satsning på friluftsliv for alle og folkehelse. Investeringene i vedlikehold og miljømessige forbedringer av hyttene er kun mulig på grunn av offentlige tilskudd, stor dugnadsinnsats og private sponsorer. Ingen av hyttene er kommersielt lønnsomme isolert sett. I tillegg til DNT-hytter, vil løsningene og erfaringene fra dette prosjektet være viktige for andre typer energimessig «øydrift» og reduserte utslipp fra dieselgeneratorer. I tillegg til DNT er det mange private betjente turisthyttene i fjellet i samme situasjon. Prosjektet kan også føre til at leverandører utvikler gode «pakkeløsninger» for sterkt reduserte utslipp for privathytter/ mindre hyttefelt, seterdrift, foringsflåter i fiskeoppdrettsnæringen m.m.

Prosjekteier

DNT Drammen og Omegn