Verksbyen

Arca Nova Utvikling AS (AN) søker om konseptutredningsstøtte for utredning av innovative energi- og klimaløsninger for den fremtidige bydelen Verksbyen i Fredrikstad. Verksbyen er en av de største tettstedsutviklingene i Fredrikstad over de neste årene, med en planlagt utbygging av 1000-1500 boliger, samt noe arealer til næring, skole og barnehage. AN sin hovedmålsetting med utviklingen av området er å få til en helhetlig utvikling, både i forhold til energi- og klimahensyn. En uttalt ambisjon er å skape Norges mest innovative og fremtidsrettede boligprosjekt. Det planlegges bygninger med lavt energibehov, lokal energiproduksjon, fordeling og lagring av energi, effektutjevning, klimavennlige bygg med utstrakt bruk av trematerialer og et helhetlig mål om å oppnå et plussenergiområde i bruk. Konseptutredningen vil innebære tre innovasjonselementer: • Effektutjevning, med fokus på smarte lokale styresystemer, ulike former for lokal lagring, vehicle to home (V2H), et mobilitetskonsept som bidrar til effektutjevning og økt utnyttelse av lokalprodusert solstrøm og energiutveksling med omkringliggende næringsbygg. • Mobilitetskonsept, med fokus på fleksible parkeringsanlegg som er egnet for ombygging til bolig eller næringsarealer i senere fase av prosjektet, parkeringsløsninger som kan tilpasses lading av elekrisk bilpool, kollektivtransport og selvkjørende biler, muligheter for anløp for og lading av el-ferge og mobilitetsløsninger som motiverer til sykkel/gange og bruk av kollektivtransport • CO2-reduksjon, med fokus på å anslå CO2-gevinst ved ulike energi- og mobilitetskonsept og vurdere potensialet for å oppnå 0-utslipp for området Det er inngått partnerskap med et bredt utvalg leverandører av teknologiske løsninger, der flere vil bidra inn i konseptutredningen med rådgivingstjenester. Forskningsinstitusjonen Smart Innovation Norway vil delta aktivt i prosessen og AN ønsker å knytte utdanningsinstitusjoner som HIØ og NMBU til prosjektet. Fredrikstad kommune, Norgesnett AS og Fredrikstad Fjernvarme AS vil også være viktige partnere. Markedspotensialet for innovasjonselementene kan være betydelig. Markedspotensialet for effektutjevningstiltak forventes å øke betydelig med nye effekttariffer. Analyse av effektutjevning som dekker transportområdet vil ha en god markedsverdi. Kostbare parkeringsplasser under bakken kan erstattes med billigere løsninger over bakken, når mobilitetsmønsteret endrer seg.

Prosjekteier

Arca Nova Utvikling AS

Teknologileverandører

 • Morten Hagen (Smart Energi)
 • Dieter Hirdes (Smart Innovation Norway)
 • Gilbert Jensen (Free Energy)

Teknologisk innovasjon

 • Effektutjevning - lokale, sentrale og eksterne løsninger sett i sammenheng
 • Fremtidsrettet mobilitetskonsept med fokus på CO2-reduksjon, effektutjevning og lokal solstrøm
 • Kostnadsreduksjon utbygger/beboer - parkeringsløsninger, smart lokal styring og effektutjevning

Kompetanseutvikling

 • Referanseprosjekt på flere innovative områder for større boligutviklingsprosjekter
 • Involvering av teknologiklynger/utdannings-/forskningsinstitusjoner (Smart Innovation Norway, Smart Fredrikstad, mål om HIØ og NMBU)
 • Studieturer for elever/lærere fra lokale/regionale skoler

Realisert spredning av teknologi

 • Skisserte systemløsninger rundt mobilitetskonsept og effektutjevning vil innebære 1. gangs implementering i Norge. Det er sammensetningen av eksisterende teknologiske løsninger som utgjør innovasjonen i prosjektet.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien/systemløsningene kan implementeres i alle fremtidige større områdeutviklinger, spesielt innen boligutbygging.