Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Verkshagen - energifellesskap for optimal utnyttelse av solstrøm og effektreduksjon

Det skal realiseres en minimarkedsplass med hensikt i å redusere effektbruk ut mot nettet, maksimere forbruk av egenprodusert elektrisitet og demonstrere en god innfasing av en høy andel ny, nærprodusert, fornybar energi. Tre laster, som anses som de mest kostnadseffektive tiltakene, er valgt ut til å brukes til energi-distribusjon/effekt-regulering, henholdsvis (1) solcellesystem, (2) smart styring av HYSS varmesentral (spisslaster) og (3) laststyring av elbil-anleggene. Det skal installeres sensorikk og utvikles løsninger for smart styring av disse lastene. I tillegg legges det opp til et brukerinterface for beboerne for å skape interesse og engasjement. Det legges ikke opp til brukerinvolvering i omsøkte konsept, men det legges opp til at dette kan inkluderes i senere faser i utviklingen av Verksbyen. Konseptet rundt effektutjevning og optimal utnyttelse av lokalprodusert solenergi innebærer implementering av noe som i liten grad tidligere har vært utprøvd. Dette gir prosjektet en fin grad av innovativ risiko; de fleste teknologiene og løsningene er hver for seg delvis eller tilstrekkelig utprøvd, men ved å sette dem sammen til en helhet må det utvikles nye løsninger. Dette gjør Verkshagen til et spennende testområde. Arca Novas tilnærming til effekt/energistyring og etablering av en lokal effekt-/energimarkedsplass for Verkshagen er uavhengig sluttbrukeren. Dette gjør løsningen mer robust ved at man i stor grad unngår usikkerhetene knyttet bl.a. til direkte brukerinvolvering. Like fullt inkluderer man brukerne i konseptet gjennom et brukerinterface. Et suksessfullt gjennomført prosjekt kan dermed fungere som en potent demonstrasjon for sluttbrukerne og andre interessenter mtp levedyktigheten til et slikt system. Involverte partnere i prosjektet vil, gjennom erfaringer fra Verkshagen, kunne spre kunnskap og erfaringer til andre relevante prosjekter. Arca Nova, Smart Energi og E2U vil ta med seg erfaringer fra dette prosjektet både til senere faser i Verksbyen, og til andre prosjekter lokalt og regionalt. Multiconsult har som rådgiver en betydelig mulighet til å spre kunnskap videre til nye prosjekter over hele landet. Et vellykket prosjekt for Verkshagen vil både spre og utvikle seg videre i Verksbyen, og også gi grobunn for tilsvarende løsninger i andre tilsvarende prosjekter der de ulike aktørene/partnerne er involvert.

Prosjekteier

ARCA NOVA BOLIG AS

en innsjø omgitt av bygninger og trær

en innsjø omgitt av bygninger og trær