Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger"

Med "energilager" mener Enova strømforbruk som kan lagre energi og flytte forbruket til tider på døgnet med lavest strømpris uten at det går utover komfort eller hverdagsrutiner. Eksempler på  denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme.  Panelovn, luft-til-luft-varmepumpe, lys, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting. 

Panelovn og luft-til-luft-varmepumpe regnes ikke som energilager i Enovas støtteordning, da det ikke er strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris uten at det går utover komfort eller hverdagsrutiner.

Du må legge ved fakturaer for kostnadene for tiltaket, dette er både kostnader for utstyr i tillegg til installasjons- og arbeidskostnader. Dette kan eksempelvis være faktura for:

- Styringsautomatikk som du har kjøpt for å styre dine energilager. Her må det fremgå at du styrer minimum to energilager. Dette kan eksempelvis være faktura for smarte termostater for styring av gulvvarme, smartrelé for styring av varmtvannstank, elbillader etc. 
- Elektrisk koblingsarbeid.
- Hovedstrømsmåler som viser at ditt styringssystem tar hensyn til husets totale strømbruk. Dette kan eksempelvis være faktura for HAN-port adapter.
- Styringssentral i boligen som styrer dine flyttbare strømforbruk etter strømpris og husets totale forbruk. I tilfeller der man har nettbasert styringstjeneste kan det vedlegges fakturadokumentasjon fra ditt strømselskap, evt. annen dokumentasjon som bekrefter at du har en nettbasert styringstjeneste. 

Det skal ikke legges ved kostnader for abonnementsutgifter for styringstjenester. 

Dette er svært viktig, særlig siden strømmen er billigst om natta og mange vil ønske å flytte strømforbruket sitt til denne perioden. Enova stiller krav om at smart strømstyring som får støtte fra Enova ikke skjer ved hjelp av "smartplugger", men ved hjelp av solide elektriske koblinger utført av fagfolk. Når det er fagmessig riktig  utført vil f.eks en varmtvannstank med smart styring være mindre brannfarlig enn samme varmtvannstank koblet til med stikkontakt og støpsel. Enova stiller også krav om at styringssystemet skal passe på at hovedsikring ikke overbelastes. De fleste anleggene for smart strømstyring krever elektriker for installasjon, og i dag er sikringskapene laget for å kunne leverer nok strøm på hver enkelt kurs. 

Vær oppmerksom på at det er en del ting som det ikke anbefales å benytte på natten på grunn av brannfare. Dette gjelder f.eks. vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel som bør kjøres når du er våken og til stede i boligen. 

Nei, du får ikke støtte til batteri på dette tiltaket. Dersom du allerede har et batteri i ditt hus, kan du få støtte til styringsenheter slik at batteriet kan styres av din smarthub eller nettbaserte styringssentral. 

Med automatisk styring mener Enova at ditt system skal styres automatisk med hensyn til timepris for strøm og total strømbruk i boligen. Med dette mener vi at for eksempel releet og termostatene automatisk endre tider for inn- og utkobling basert på timepris for strøm i tillegg til effekttariffene fra ditt nettselskap. 

Dersom du har vannbåren varme der vannet varmes opp med strøm, eksempelvis væske-til-vann-varmepumpe eller luft- vann-varmepumpe så kan dette inngå som et styrbart energilager. Dersom din vannbårne varme oppvarmes av fjernvarme eller biobasert energi så støttes ikke dette.

Hovedstrømsmålerens oppgave er å sende sanntidsinformasjon om boligens totale strømbruk til din styringstjeneste. Dette er informasjon som sørger for at styringssystemet ditt kan styre dine energilagringsenheter både for å minimere nettleien (effektbaserte tariffer) og samtidig sørge for at boligens hovedsikring ikke overbelastes.  

Styringssentralens er hjernen i systemet. Denne styringssentralen, som både kan være en smart hub eller en nettbasert styringstjeneste, sørger for at du får minimert kostnadene på strømregninga samtidig som du får opprettholdt komforten i din bolig. Styringssentralen får informasjon om strømpris, informasjon om din boligs totale strømbruk via hovedstrømsmåleren, i tillegg til den informasjon du legger inn som sier noe om hvordan akkurat du har det komfortabelt i din bolig. Formålet til styringssentralen er å fylle på energilagrene i boligen etter all informasjonen styringssentralen får. 

Du som boligeier er sjef over ditt styringssystem, og styringssystemet vil følge dine "ordrer". Du kan spesifisere hvor varmt det skal være i huset til ulike tidspunkt, når elbilen skal være fulladet og når varmtvannstanken skal være oppfylt av varmtvann som overstyrer pristilpasningen hvis det er ønskelig.  Styringssystemet tilpasser seg dine innstillinger og sørger for å lade elbil, fylle varmtvannstanken når strømprisen er lavest slik at alt er klart når du trenger det. 

Det er strenge regler for personvern og hvem som har tilgang til data om strømbruken i boligen din. Det er du som bestemmer hvem som vil ta tilgang til systemet ditt. Det er bare boligeier som kan gi tilgang til at leverandøren henter data fra strømmåleren. Det er du som må aktivt åpne for at andre får tilgang til systemet og dine data.  Spør gjerne leverandør om hvordan personvern og datatsikkerhet håndteres i løsningen du vurderer. 

Nei, smart strømstyring betyr tvert i mot at du kan ta mer kontroll over strømbruken. Med smart strømstyring har du bedre oversikt over egen strømbruk, og du kan fordele forbruket over døgnet etter når det er lavest priser på strøm og nettleie (effektbruk). Smart strømstyring gjør at du blir mer  bevisst ditt eget forbruk og kan redusere samlet energiforbruk og utgifter til strøm. 

Ja, dersom det styringssystemet du har tilfredsstiller kravene Enova stiller, så kan det søkes støtte til utvidelse av et strømstyringssystem. Hver bolig kan få støtte en gang. 

Dersom montering av innkjøpt utstyr krever fagkompetanse må du inneha denne fagkompetansen, og den må være godkjent, for at du skal kunne gjøre jobben selv. Du kan vedlegge dokumentasjon på egen kompetanse og kopi av samsvarserklæring ved registrering av søknad. 

Ja så fremt det gjelder et separat styringssystem til din boenhet og din strømmåler, og at det er du som eier/søker som betaler for tiltaket. 

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.  For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier. Disse kriteriene må alle oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket. Det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være  krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. En oversikt over hva som skal vedlegges i en søknad, finner du på søknadssenteret inne på det aktuelle tiltaket.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

Det er viktig at du som juridisk eier kan dokumentere at du har betalt for tiltaket. Hvis ikke kan ikke Enova overføre pengene du har krav på. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, og merverdiavgift skal være spesifisert. I tillegg skal leverandøren være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 20 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste  20 månedene før søknadsdato. 

Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Hvordan blir støtten utbetalt?

Du får støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden. 

Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering. Dette gjelder for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut. Å be om ny vurdering må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så har fristen gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker. Disse 3 ukene regnes fra da avslaget ble gitt.

Enovatilskuddet er en støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer