Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål til "Smarte styringssystemer for boliger"

Hva betyr "flyttbart strømforbruk"?

Med flyttbart strømforbruk mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller  hverdagsrutinene til folk. Eksempler på  denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme. Panelovn og luft-til-luft-varmepumpe, lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting. 

Hvorfor regnes ikke panelovn og luft-til-luft-varmepumper som "flyttbart el-forbruk"?

Panelovn og luft-til-luft-varmepumpe regnes ikke som flyttbart forbruk i Enovas støtteordning, da det ikke er strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris uten at det går ut over komfort eller hverdagsrutiner.

Hvorfor er det lurt med smart strømstyring?

Med smart strømstyring kan du bestemme hvordan forbruket skal flyttes basert på strømpris og samtidig unngå at du bruker for mye strøm på en gang.  Dette betyr at du for eksempel kan lade bilen på natten når strømprisen og samlet strømbruk er lavest. Vær oppmerksom på at det er en del ting som det ikke anbefales å benytte på natten på grunn av brannfare. Dette gjelder f.eks. vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel som bør kjøres når du er våken og til stede i boligen. 

Betyr smart strømstyring at jeg gir fra meg kontrollen over hele strømbruken min?

Nei, smart strømstyring betyr tvert i mot at du kan ta mer kontroll over strømbruken. Med smart strømstyring har du bedre oversikt over egen strømbruk, og du kan fordele forbruket over døgnet etter når det er lavest priser på strøm og nettleie (effektbruk). Smart strømstyring gjør at du blir mer  bevisst ditt eget forbruk og kan redusere samlet energibruk og utgifter til strøm. 

Er det brannfarlig å montere så mange forskjellige styringselementer (dingser)? Kan et slikt styringssystem med så mange elementer overbelaste hovedsikringen?

Dette er svært viktig, særlig siden strømmen er billigst om natta og mange vil ønske å flytte strømforbruket sitt til denne perioden. Enova stiller krav om at smart strømstyring som får støtte fra Enova ikke skjer ved hjelp av "smartplugger", men ved hjelp av solide elektriske koblinger utført av fagfolk. Når det er fagmessig riktig  utført vil f.eks. en varmtvannstank med smart styring være mindre brannfarlig enn samme varmtvannstank koblet til med stikkontakt og støpsel. Enova stiller også krav om at styringssystemet skal passe på at hovedsikring ikke overbelastes. De fleste anleggene for smart strømstyring krever elektriker for installasjon, og i dag er sikringskapene laget for å kunne leverer nok strøm på hver enkelt kurs. 

Hvordan er det med datasikkerhet og personvern?

Det er strenge regler for personvern og hvem som har tilgang til data om strømbruken i boligen din. Det er du som bestemmer hvem som vil ta tilgang til systemet ditt. Det er bare boligeier som kan gi tilgang til at leverandøren henter data fra strømmåleren. Det er du som må aktivt åpne for at andre får tilgang til systemet og dine data.  Spør gjerne leverandør om hvordan personvern og datasikkerhet håndteres i løsningen du vurderer.

Jeg har smart strømstyring, men ønsker å utvide denne – kan jeg søke støtte?

Ja, dersom det styringssystemet du har tilfredsstiller kravene Enova stiller, så kan det søkes støtte til utvidelse av et strømstyringssystem. Hver bolig kan få støtte en gang. 

Jeg er selv el-installatør. Kan jeg gjøre jobben selv, og hvordan dokumenterer jeg min kompetanse i søknaden?

Dersom montering av innkjøpt utstyr krever fagkompetanse må du inneha denne fagkompetansen, og den må være godkjent, for at du skal kunne gjøre jobben selv. Du kan vedlegge dokumentasjon på egen kompetanse og kopi av samsvarserklæring ved registrering av søknad. 

Kan vi som bor i boligblokk også søke støtte her?

Ja, så fremt  det gjelder et separat styringssystem til din boenhet, og at det er du som eier/søker som betaler for tiltaket.

Hvordan kan jeg vite at styring av forbruket ikke går utover komforten i boligen? Eksempelvis at jeg plutselig får kaldt vann når jeg dusjer, eller om det er kaldt hjemme når jeg kommer hjem tidlig fra jobb?

Du som boligeier er sjef over ditt styringssystem, og styringssystemet vil følge dine "ordrer". Du kan spesifisere hvor varmt det skal være i huset til ulike tidspunkt, når elbilen skal være fulladet og når varmtvannstanken skal være oppfylt av varmtvann som overstyrer pristilpasningen hvis det er ønskelig.  Styringssystemet tilpasser seg dine innstillinger og sørger for å lade elbil, fylle varmtvannstanken når strømprisen er lavest slik at alt er klart når du trenger det. 

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Om støtten
Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.  For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier. Disse kriteriene må alle oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Innlogging
Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Eierforhold
Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Faktura
Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket. Det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være  krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. En oversikt over hva som skal vedlegges i en søknad, finner du på søknadssenteret inne på det aktuelle tiltaket.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

Det er viktig at du som juridisk eier kan dokumentere at du har betalt for tiltaket. Hvis ikke kan ikke Enova overføre pengene du har krav på. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, og merverdiavgift skal være spesifisert. I tillegg skal leverandøren være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 20 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste  20 månedene før søknadsdato. 

Saksbehandlingstid
Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Utbetaling
Hvordan blir støtten utbetalt?

Du får støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden. 

Søknadsbehandling
Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering. Dette gjelder for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut. Å be om ny vurdering må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så har fristen gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker. Disse 3 ukene regnes fra da avslaget ble gitt.

Kan jeg sende inn søknad via papirskjema?

Enovatilskuddet er en støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer