Ofte stilte spørsmål til "El-produksjon"

Jeg har en fritidsbolig hvor det ikke er lagt inn strøm, kan jeg søke støtte til å få installert solceller?

Nei. For å få støtte på tiltaket så må anlegget være tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale, slik at strømmen du ikke bruker selv kan selges videre. Info/pop-up-boks: Bakgrunnen for at det kreves plusskundeavtale er at en da får levert strømmen som en ikke benytter i egen bolig til elektrisitetsnettet. Dette er spesielt viktig på vår/sommer da produksjonen av strøm normalt er høyest, samtidig som en har mindre behov for strøm selv. Har en ikke på plass plusskundeavtale så vil mye av energien solcelleanlegget produserer ikke komme til nytte.

Hva er en plusskundeavtale, og hvordan dokumenter jeg at jeg har det?

Plusskundeavtale er en avtale med nett-/kraftselskapet om at strømmen som du ikke bruker selv kan selges videre. Du får tilsendt avtaledokumentet når du inngår avtalen. Dette skal stå i avtalen: Navn, adresse på boligen det gjelder, dato for inngåelse av avtalen og navn på selskapet du har inngått avtalen med (nettselskap eller kraftselskap).

Se mer informasjon hos NVE for om plusskundeavtale; https://www.nve.no/regulerings...  

Jeg har kombianlegg, kan jeg få støtte?

Ja. Du kan få støtte for anlegg som kombinerer flere teknologier, og disse er støtteberettigede tiltak. Da må du splitte/dele kostnadene for anlegget mellom tiltakene det søkes støtte på. Husk også at kriteriene for hvert enkelt tiltak må være oppfylt for å oppnå støtte.

Jeg har kjøpt solceller fra utlandet. Kan jeg fortsatt søke støtte?

Ja. Du kan få støtte for anlegg som er kjøpt fra utlandet. Men det er viktig å være oppmerksom på følgende når du kjøper anlegg fra utlandet: 

Solcellepaneler kjøpt utenfor Norge er ikke nødvendigvis testet i norsk klima. Panelene må tåle regn, vind, kulde og den snømengden der du bor. 
I tillegg bør du sjekke CE-merke, virkningsgrad (Wp/m2), beregnet levetid samt garanti.  Solceller skal monteres/kobles opp av fagfolk. For å levere strøm til nettet og videre inn i huset må solcellene kobles opp mot en inverter som må tilfredsstille norske krav. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bestemt at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utgjøres av en registrert elinstallatør. Det betyr at firmaet som gjør elektroarbeidet og melder inn plusskundetilkoblingen skal være registrert i elvirksomhetsregisteret.

Jeg vurdere å installere både solceller og en vindturbin. Kan jeg søke støtte til begge installasjonene?

Nei. Det er kun mulig å motta støtte på ett produksjonsanlegg.

Jeg ønsker å utvide solcellesystemet mitt, kan jeg søke støtte?

Nei, Enova støtter ikke utvidelse av eksisterende anlegg. Anlegget må være nyetablert i din bolig for å få støtte.

Er det lønnsomt i investere i solceller?

For å finne ut om solceller er lønnsomt hos deg anbefaler vi at du kontakter minst to ulike leverandører. Hvor mye du kan spare avhenger av; hvor du bor, hvor mye sol som kommer på solcellene, skygger fra omgivelsene, takvinkel, type solceller, strømpris mv. Generelt kan vi si at det er mest lønnsomt når du kan bruke mest mulig av strømmen du produserer selv. I dag er det ingen garanti for den prisen du eventuelt vil få ved å selge strøm videre.

Se mer informasjon om solceller hos Norsk Solenergiforening

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Om støtten
Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning. For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier som alle må oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Innlogging
Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Eierforhold
Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Faktura
Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket, og det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være et krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. Når du går til søknadssenteret på et aktuelt tiltak så vil du også se en oversikt over hva som skal vedlegges i søknad.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

For at Enova skal kunne gi deg pengene du har krav på må du dokumentere at du som juridisk eier har betalt for tiltaket. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, merverdiavgift skal være spesifisert og leverandøren skal være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 18 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 18 månedene før søknadsdato. For søknader innsendt mellom 24. mars og 1. juli er denne perioden utvidet til 20 måneder. 

Saksbehandlingstid
Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Utbetaling
Hvordan blir støtten utbetalt?

Du kan få støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden, eller som en del av skatteoppgjøret. 

Jeg ønsker å få utbetalt støtte via skatteoppgjøret. Når får jeg pengene?

Ved utbetaling via skatteoppgjøret så vil støtten bli avregnet mot skatteoppgjøret det året saken bli vedtatt, og utbetalt året etter. Les mer om skatteoppgjøret

Jeg har fått beskjed om at jeg får penger tilbake via skatt, men jeg ønsker å endre til kontonummer. Kan jeg endre dette?

Nei, etter at vedtak er gjennomført, så er det dessverre ikke mulig å endre utbetalingsmåte.

Søknadsbehandling
Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut, og må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg får ikke til å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så er fristen for å be om ny vurdering gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker etter at vedtak om avslaget ble gitt. 

Kan jeg sende inn søknad via papirskjema?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer