Bygg og eiendom

I lavutslippssamfunnet trenger vi grønne områder med godt samspill mellom bygg og energisystem. I framtida er alle bygg energieffektive, har lave effekttopper og bidrar til fleksibilitet i energisystemet.

Enova har siden oppstarten rettet innsatsen mot energieffektivisering. Nå skal vi ta byggsektoren videre mot lavutslippssamfunnet og justerer og utvider programtilbudet i løpet av våren 2018.


Les mer

Aktuelle støtteprogram

Fra enkeltbygg til områdeperspektiv

Energibruken i bygg utgjør 25 % av stasjonær sektor og det finnes et betydelig energieffektiviseringspotensiale i eksisterende bygningsmasse. For å bidra til det grønne skiftet må eiendomsbransjen redusere både energi- og effektbehov. På denne måten frigjøres fornybar energi som kan brukes i andre sektorer.  Dette gjelder både for eksisterende bygg og nybygg. 

For å bidra til det grønne skiftet må eiendomsbransjen redusere både energi- og effektbehov. På denne måten frigjøres fornybar energi som kan brukes i andre sektorer.  

Hvis effektbehovet øker, vil det kreve kostbare utbygginger av nettet som det til syvende og sist er sluttbrukeren som må betale for. For å begrense effektbehovet, må vi gjøre mer enn å optimalisere enkeltbygg. Lokalt forbruk og større grad av energiutveksling mellom bygg vil gi fleksibilitet og avlaste energisystemet. 

Nabobyggets kjølebehov blir din ressurs og reduserer dine kostnader. Energisystemet utnyttes optimalt og reduserer samfunnets felleskostnader. Å gå fra enkeltbygg til områdeperspektiv gir derfor nye muligheter for effektutjevning, lagring og energibesparelse.

Den grønne bølgen i eiendomsbransjen vises best på nybyggene. Enova støtter de aller beste nybyggprosjektene – spydspisser som bidrar til å drive fronten i markedet fremover. De beste byggene skal bli enda bedre, og nye løsninger med innovativ energi- og klimateknologi tas i bruk.