Bygg og eiendom

Grønne forretningsmodeller og tjenester

Er din bedrift allerede leverandør av energitjenester for byggsektoren, eller snuser dere på muligheten for å levere slike tjenester i framtiden?

Nå kan dere få støtte til å  videreutvikle eller teste ut nye forretningsidéer og samarbeidsformer som kan utløse flere energi-, effekt- og klimatiltak i bygg. 

For å nå lavutslippssamfunnet trenger vi lønnsomme løsninger og forretningsmodeller som bidrar til å frigjøre energi fra bygg til andre sektorer.

Enova utlyser derfor konkurranser for økonomisk støtte til utredning av fremtidsrettede samarbeids- og forretningsmodeller som bidrar til å utløse energi- og klimaeffektive investeringer i bygg. 

Manglende kompetanse og høye transaksjonskostnader gjør at selv lønnsomme tiltak ikke gjennomføres. Digitalisering, nye finansieringsmuligheter og økt klimafokus åpner for utvikling av nye løsninger på tvers av bransjer. Er det ditt konsept som har løsningen som byggeierne trenger? 

Søknadsfrister 1. halvår 2020:

  • 1. mars klokka 12:00
  • 2. juni klokka 12:00
Hva får bedriften støtte til?

Vi kan støtte løsninger for utvikling av nye forretningskonsepter, avtaleformater og/eller samarbeidsformer som vil bidra til realisering av energi-, effekt- og/eller klimavennlige løsninger i bygg. Eksempelvis avtalekonsepter med hel- eller delvis overføring av risiko mellom parter, garantier, samarbeidsformer på tvers av bransjer som en del av konseptet (kraftsalg, fjernvarme, bank, forsikring, megler, forvalter, leasing, entreprenør, energirådgiver, byggeier m.fl.) og/eller andre løsninger.

Prosjektet skal: 

  • ha realistisk potensial for spredning i byggmarkedet.
  • gjennomføres med aktører som har tilstrekkelig relevant kompetanse og gjennomføringsevne
  • ha effektiv ressursbruk / budsjett i forhold til aktiviteter og involverte aktører
  • være sluttført innen 6 måneder etter tilsagn fra Enova

Prosjektet omfatter ikke energikartlegging, investeringer i fysiske installasjoner, forskningsprosjekter, forprosjektering eller utredning av teknologiske løsninger


Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot aktører med ideer til innovative konsepter rettet mot å utløse energi- og klimaeffektive investeringer i bygg, og som har behov for å utrede konseptet før markedsintroduksjon.

Virksomheten som søker om støtte må være registrert i et norsk foretaksregister.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtte under dette programmet tildeles basert på konkurranse.

Støtten kan utgjøre maks 50 % av godkjente og dokumenterte kostnader, oppad begrenset til inntil 1 million kroner. En del av kostnadene forventes brukt til kjøp av ekstern kompetanse.

Støtten tildeles med hjemmel i Gruppeunntakets artikkel 49 – Støtte til miljøstudier (utredningsstøtte)

Se beskrivelser av unntaksbestemmelsen på siden https://www.enova.no/esa

Når kan dere søke?

Søknadsfrister 1. halvår 2020:

  • 1.mars klokka 12:00
  • 2.juni klokka 12:00

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Søk her

Vi er gjerne i dialog med dere 

I prosessen fram mot en endelig innsending av søknad vil det ofte være tett dialog mellom oss og søker. Bruk gjerne skjemaet nedenfor til å sende inn dine spørsmål.

Spørsmål og informasjon om energitjenestekonkurransen

Har du spørsmål eller ønsker du å få tilsendt nyheter og oppdateringer om konkurransen? Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Meld deg på nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Epost-adresse*

Velg ditt abonnement

Påmelding nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Leveringsformat

HTML
Tekst

*Du bekrefter påmelding på oppgitt epostadresse.