Bygg og eiendom

Helhetlig kartlegging av bygg

Vi kan gi deg støtte til en helhetlig kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i dine bygg.

Støttetilbudet "Helhetlig kartlegging av bygg" avvikles. Siste søknadsfrist er 15. mars 2021

Vi endrer Enovas bygg satsing for å utløse markedsendringer som er nødvendig for å kutte klimagassutslipp i sektoren og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Denne prioriteringen innebærer at vi ikke lenger vil støtte tradisjonell energieffektivisering i bygg- og eiendomssektoren. 

Les mer om hvorfor vi endrer støttetilbudet.

Søknadsfrist

OBS: Alle søknader som innsendes innen søknadsfristen blir vurdert samlet etter at søknadsfristen er utløpt. Det innebærer at så lenge søknaden er sendt inn før søknadsfristen så er tidspunkt for søknadsinnsendelse ikke av betydning for om søknaden innvilges støtte eller ikke.

Hva får bedriften støtte til?

Vi tilbyr støtte til:

  • Kartlegging av energi- , effekt-  og klimatiltak i bygg. Tiltakene kan bl.a. bidra til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger. Kartleggingen som skal resultere i utarbeidelse av prosjektutviklingsrapport. Denne skal tilfredsstille Enovas krav som er gitt i et eget vedlegg
  • Kartlegging som fører til at søker enten implementerer energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS), og/eller i tillegg signerer energitjenestekontrakt med forpliktende resultater. 
  • Kartlegging som kan gjennomføres innen 9 måneder fra tilsagn om støtte.
  • Kartlegginger som omfatter yrkesbygg med minimum 15.000 kvadratmeter oppvarmet bruksareal eller borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter.


Hvem kan få støtte?

Byggeier/leietaker i yrkesbygg med totalt areal på minst 15 000 kvadratmeter eller borettslag/sameie/boligselskap med minimum 10 boligenheter.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Ved innføring av energiledelse og EOS gis det en støtte på inntil 2 kr/m2, dersom dere også signerer en energitjenestekontrakt gis det støtte på inntil 4 kr/m2. For borettslag er det egne satser, se tabell i programkriterier. Støttebeløpet kan uansett ikke overskride 50 % av godkjente kostnader.

Godkjente kostnader er:

  1. Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen/analysen/detaljkartlegging i alle faser. Innleie av kvalifisert rådgiver/fasilitator for å forberede og bistå ved innkjøp kan også inngå.
  2. Søkers egne utredningskostnader legges automatisk til med inntil 10% av eksterne  påløpte kostnader, som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50 000 kr. Søkers egne kostnader behøver ikke dokumenteres.
  3. Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

Støtten avkortes dersom det ikke etableres Energiledelse og Energioppfølgingssystem (EOS) eller signeres forpliktene avtaler for energitjenester. For mer informasjon om støttebeløp se programkriterier

Søknadsfrister

Søknader behandles fortløpende. 

Enova tildeler støtte tidligst 3 uker etter innkomne søknader.

Til deg som vil søke støtte til helhetlig kartlegging av bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess
;