Bygg og eiendom

Helhetlig kartlegging av bygg

Vi kan gi deg støtte til en helhetlig kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i dine bygg.

Kartleggingen skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over energi- og effekttiltak, reduserte klimagassutslipp og fornybar energiproduksjon i sine bygg, og vise lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Du får et bedre beslutningsunderlag og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene.

Målet med kartleggingen er at dere  innfører energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS), og/eller signerer energitjenestekontrakt med forpliktende resultater. 

Vi kan støtte kartlegging som omfatter yrkesbygg med minimum 15.000 kvadratmeter oppvarmet bruksareal eller borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter.


Hva får bedriften støtte til?

Vi tilbyr støtte til:

  • Kartlegging av energi- , effekt-  og klimatiltak i bygg. Tiltakene kan bl.a. bidra til redusert energibruk og omlegging til fornybare oppvarmingsløsninger. Kartleggingen som skal resultere i utarbeidelse av prosjektutviklingsrapport. Denne skal tilfredsstille Enovas krav som er gitt i et eget vedlegg
  • Kartlegging som fører til at søker enten implementerer energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS), og/eller i tillegg signerer energitjenestekontrakt med forpliktende resultater. 
  • Kartlegging som kan gjennomføres innen 9 måneder fra tilsagn om støtte.
  • Kartlegginger som omfatter yrkesbygg med minimum 15.000 kvadratmeter oppvarmet bruksareal eller borettslag og boligsameier med minimum 10 boenheter.


Hvem kan få støtte?

Byggeier/leietaker i yrkesbygg med totalt areal på minst 15 000 kvadratmeter eller borettslag/sameie/boligselskap med minimum 10 boligenheter.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Ved innføring av energiledelse og EOS gis det en støtte på inntil 2 kr/m2, dersom dere også signerer en energitjenestekontrakt gis det støtte på inntil 4 kr/m2. For borettslag er det egne satser, se tabell i programkriterier. Støttebeløpet kan uansett ikke overskride 50 % av godkjente kostnader.

Godkjente kostnader er:

  1. Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen/analysen/detaljkartlegging i alle faser. Innleie av kvalifisert rådgiver/fasilitator for å forberede og bistå ved innkjøp kan også inngå.
  2. Søkers egne utredningskostnader legges automatisk til med inntil 10% av eksterne  påløpte kostnader, som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50 000 kr. Søkers egne kostnader behøver ikke dokumenteres.
  3. Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

Støtten avkortes dersom det ikke etableres Energiledelse og Energioppfølgingssystem (EOS) eller signeres forpliktene avtaler for energitjenester. For mer informasjon om støttebeløp se programkriterier

Søknadsfrister

Søknader behandles fortløpende. 

Enova tildeler støtte tidligst 3 uker etter innkomne søknader.

Til deg som vil søke støtte til helhetlig kartlegging av bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess
Meld deg på nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Epost-adresse*

Velg ditt abonnement

Påmelding nyhetsbrev fra Enova bygg og eiendom
Leveringsformat

HTML

Tekst

*Du bekrefter påmelding på oppgitt epostadresse.