Bygg og eiendom

Innovative løsninger i energitjenestemarkedet for bygg

Er din bedrift leverandør av energitjenester for byggsektoren? Ønsker dere å videreutvikle eller teste ut nye forretningsidéer og samarbeidsformer som kan utløse flere energi-, effekt- og klimatiltak i bygg?

For å nå lavutslippssamfunnet trenger vi lønnsomme løsninger og forretningsmodeller som bidrar til å frigjøre energi fra bygg til andre sektorer.

Manglende kompetanse og høye transaksjonskostnader gjør at selv lønnsomme tiltak ikke gjennomføres. Digitalisering, nye finansieringsmuligheter og økt klimafokus åpner for utvikling av nye løsninger på tvers av bransjer. Er det ditt konsept som har løsningen som byggeierne trenger? 

Enova utlyser derfor konkurranser for økonomisk støtte til utredning av fremtidsrettede samarbeids- og forretningsmodeller som bidrar til å utløse energi- og klimaeffektive investeringer i bygg. 

Første konkurranserunde er avsluttet. Vinnerne vil bli offentliggjort i august. Det vil bli en ny utlysningsrunde til høsten med søknadsfrist 31. oktober. Programkriteriene kan bli noe justert på bakgrunn av erfaringene fra første runde.


Hva får bedriften støtte til?

Vi kan støtte løsninger for utvikling av nye forretningskonsepter, avtaleformater og/eller samarbeidsformer som vil bidra til realisering av energi-, effekt- og/eller klimavennlige løsninger i bygg. Eksempelvis avtalekonsepter med hel- eller delvis overføring av risiko mellom parter, garantier, samarbeidsformer på tvers av bransjer som en del av konseptet (kraftsalg, fjernvarme, bank, forsikring, megler, forvalter, leasing, entreprenør, energirådgiver, byggeier m.fl.) og/eller andre løsninger.

Prosjektet skal: 

  • ha realistisk potensial for spredning i byggmarkedet.
  • gjennomføres med aktører som har tilstrekkelig relevant kompetanse og gjennomføringsevne
  • ha effektiv ressursbruk / budsjett i forhold til aktiviteter og involverte aktører
  • være sluttført innen 6 måneder etter tilsagn fra Enova

Prosjektet omfatter ikke energikartlegging, investeringer i fysiske installasjoner, forskningsprosjekter, forprosjektering eller utredning av teknologiske løsninger


Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot aktører med ideer til innovative konsepter rettet mot å utløse energi- og klimaeffektive investeringer i bygg, og som har behov for å utrede konseptet før markedsintroduksjon.

Virksomheten som søker om støtte må være registrert i et norsk foretaksregister.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtte under dette programmet tildeles basert på konkurranse.

Støtten kan utgjøre maks 50 % av godkjente og dokumenterte kostnader, oppad begrenset til inntil 1 million kroner. En del av kostnadene forventes brukt til kjøp av ekstern kompetanse.

Støtten tildeles med hjemmel i Gruppeunntakets artikkel 49 – Støtte til miljøstudier (utredningsstøtte)

Se beskrivelser av unntaksbestemmelsen på siden https://www.enova.no/esa

Når kan dere søke?

Det kommer en ny utlysningsrunde over sommeren. Søknadsfrist vil være 31. oktober 2018.