Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 barn som leker på lekeplass utenfor leiligheter
Bygg og eiendom

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Bonusordningen ved signert kontrakt for gjennomføring av investeringstiltak er avviklet. Dette fordi det nå er etablert en egen støtteordning med støtte til investering i energitiltak kalt «Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier».

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumentene under fanen «til deg som vil søke støtte» nederst på denne nettsiden.
 • Søk før dere setter noe i bestilling – Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt.
Hvem kan søke? Hvem kan søke?

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene og kan være:

 • Borettslag 
 • Boligsameie
 • Eierseksjonssameier
 • Boligaksjeselskap

NB! Programmet er avgrenset til å gjelde borettslag og lignende innretninger der den enkelte eier eller rettighetshaver har en bruksrett til sin boenhet. Dersom søker er eid av et foretak som driver næringsvirksomhet, som for eksempel utleie, så vil det ikke kvalifisere for støtte. Dette gjelder uavhengig av om søker selv ikke driver næringsvirksomhet.

Søknaden skal være forankret i styret hos borettslaget, boligsameiet, eierseksjonssameiet eller boligaksjeselskapet som står som søker.  

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men ikke stå som søker. 

Hvem kan man engasjere til å gjennomføre kartleggingen? Hvem kan man engasjere til å gjennomføre kartleggingen?

Enova har ingen liste over aktører som kan gjennomføre kartleggingen. Vi stiller imidlertid krav til rapporten som skal utarbeides etter at kartleggingen er gjennomført. 

Enova anbefaler at borettslaget eller boligsameiet viser til disse kravene når de forespør aktører om gjennomføring. Aktørene må ha kompetanse til å utarbeide en kartleggingsrapport som tilfredsstiller disse kravene!

Kravene er som følger:

 • Rapporten må ta hensyn til at personer uten fagkompetanse på kartlagte tiltak på egen hånd kan sette seg inn i de vesentligste deler av innholdet. 
 • Rapporten skal være kortfattet. 
 • Alle energiberegning skal gjennomføres i hht NS-3031: 2014 eller SN-NSPEK 3031: 2021

Rapporten skal inneholde:

 • Samlet oversikt over alle kartlagte tiltak 
 • Oversikt over hvilke tiltak som anbefales gjennomført og i hvilken rekkefølge tiltakene anbefales gjennomført. 
 • Kostnadsestimat pr tiltak. 
 • Samlet beregnet energibehov før tiltak for bygg som inngår i kartleggingen. Det forutsettes dynamiske beregninger. Beregninger med tilhørende filer må tilfalle borettslaget/boligsameiet på et egnet format til videre beregninger. 
 • Hvis det er kartlagt energireduksjonstiltak: Energireduksjon pr tiltak beregnes.  Det forutsettes dynamiske beregninger med minimum 1 times oppløsning. Beregninger med tilhørende filer må tilfalle borettslaget/boligsameiet på et egnet format til videre beregninger. 
 • Hvis det er kartlagt effektreduksjonstiltak: Effektreduksjon pr tiltak beregnes. Forutsetningene for beregningene må fremkomme. 
 • Hvis det er kartlagt tiltak for lokal energiproduksjon:  Det skal beregnes og presenteres en oversikt over hvor mye og når energien produseres. Forutsetningene for beregningene må fremkomme.
 • Lønnsomhetsberegning per tiltak skal utarbeides som følger: 
  • Energieffektiviseringstiltak og tiltak for lokal energiproduksjon: Lønnsomheten beregnes for tre scenarioer for gjennomsnittlig årlig energipris (inkl nettleie og avgifter). En lav, en middels og en høy pris basert på vurdering av fremtidig energipris for området. For eksempel:
  • Lav: 80 øre/kWh
  • Middels: 100 øre/kWh
  • Høy 150 øre/kWh
 • Effektreduksjonstiltak: Lønnsomhetsberegning basert på nettselskapets gjeldende tariff ev også som følge av redusert energikostnad (for eksempel ved at strømforbruk reduseres i timer med høy energipris ved å jevne ut eller flytte forbruk fra morgen til natt e.l.)


  Hvilke kostnader med kartleggingen kan støttes? Hvilke kostnader med kartleggingen kan støttes?

  Kostnader med kartleggingen som kan støttes er: 

  1. Dokumenterte kostnader for innkjøp av nødvendige tjenester knyttet til gjennomføring av kartleggingen. 
  2. Borettslagets/boligsameiets egeninnsats for gjennomføring av kartleggingen. Disse skal ikke dokumenteres, men legges automatisk til som 10% av eksterne påløpte kostnader som beskrevet i punkt 1, begrenset oppad til 50.000 kr. 

  Merverdiavgift på innkjøpte tjenester inngår ikke som del av godkjente kostnader for virksomheter som er registrert i merverdiregisteret.

  Søk om støtte Søk om støtte

  Send inn søknad gjennom Enova søknadssenter

  Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
  • Søknader vil normalt bli saksbehandlet kort tid etter at søknad er innsendt. 
  • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. 
  • Søknader som tilfredsstiller programkriteriene vil normalt bli innvilget støtte.
  alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
  • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
  • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom borettslaget/boligsameiet og Enova. Formelt ansvarlig (styreleder) må signere tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten.
  • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.

  Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet

  Når kartleggingen er ferdig skal det innsendes en sluttrapport til Enova. Sluttrapporten består av en kartleggingsrapport, dokumentasjon av påløpte kostnader til gjennomføring av kartleggingen og evt. kopi av signert kontrakt for gjennomføring av tiltak. Selve kartleggingsrapporten skal ta hensyn til at personer uten fagkompetanse enkelt kan sette seg inn vesentlige deler av innholdet. Krav til innhold i kartleggingsrapporten er nærmere spesifisert i programkriteriene.

  Motta utbetaling Motta utbetaling

  Støtte utbetales etter gjennomført kartlegging basert på godkjent sluttrapport og prosjektregnskap. 

  Til deg som vil søke støtte til Kartleggingstøtte til borettslag og boligsameier

  Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

  START SØKNADSPROSESS

  Les mer

  Publisert 02.02.2022