Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 person som jobber på en byggeplass
Bygg og eiendom

Klimavennlig materialbruk

Bygge- og anleggssektoren står for store utslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk. Sektoren har det største forbruket av råmaterialer og genererer den største mengden avfall. Ombruk og levetidsforlengende tiltak er viktige for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk.

Det kan søkes om støtte til følgende tema:

Gjennom de ulike programmene tildeles støtte til prosjekter som har merarbeid knyttet til ombruk i ulike faser av et byggeprosjekt. Alle prosjekter som oppfyller programkriteriene og er innenfor tematikken kan søke. 

Det åpens for å søke om støtte til flere typer utredninger for ett og samme prosjekt i flere omganger. Man kan altså søke om støtte til prosjektering for ombruk etter gjennomført mulighetsstudie. 

Hvilke utredninger det kan søkes om støtte til vil kunne variere noe. Støttetilbudet vil kunne endre seg. 

Prosjektene prioriteres ulikt, avhengig av hvilken type utredning man søker om støtte til. Involvering av relevante aktører, prosjektkvalitet og kostnader er eksempler på kriterier. Kun egne og kjøpte timer inngår i godkjent kostnadsunderlag. 

Les mer om kriteriene, samt hva Enova kan støtte i gjeldende programkriterier. 

Enova støtter en andel av kostnadene for å gjennomføre utredningen. Maksimal støtteandel varierer mellom de ulike typene utredning, og begrenses av statsstøtteregelverket. Støttenivået for de ulike utredningene fordeler seg slik:  

  • Mulighetsstudie: Maks 300 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 
  • Prosjektering for ombruk: Maks 600 000 NOK og 50 % av godkjente dokumenterte kostnader 

Prosjekter prioriteres innenfor gjeldende budsjettramme for den enkelte utlysningsfrist, basert på totalkarakter beregnet ut fra kriterier detaljert i gjeldende programkriterier for den aktuelle utredningen. Søker oppfordres til å tenke nøye gjennom hvilke kostnader som reelt sett hører med for å gjennomføre utredningen.  

Enova går ikke dialog med søker og etterspør ikke dokumentasjon etter søknadsfrist. Det forutsettes derfor at innsendte søknader er fullstendige. Ikke tilstrekkelig dokumenterte søknader avvises, og må eventuelt søke på nytt ved en senere frist.  

Søker må være eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) og må være registrert i norsk foretaksregister.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Enova kontrollerer om virksomheten kan anses å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier gitt av statsstøtteregelverket (se dokument Informasjon og generelle krav under søknadsdokumenter)Virksomheter som ikke oppfyller kav til økonomisk soliditet, vil ikke kunne søke om støtte.  

Klimavennlig materialbruk har følgende søknadsfrister i 2022:  

  • Onsdag 27. april kl. 12.00
  • Fredag 3. juni kl. 12.00
  • Fredag 2. september kl. 12.00
  • Tirsdag 1. november kl. 12.00

Frist er klokken 12:00 for alle søknadsdatoene. Søknader som er innsendt etter frist vil bli avvist.