Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 person som jobber på en byggeplass
Bygg og eiendom

Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren

Programmet skal akselerere utviklingen av ny energi- og klimateknologi som bringer bygge- og anleggsbransjen nærmere nullutslipp.

Prosjektet skal omfatte pilotering av eller investeringer i helt ny energi- og klimateknologi. I noen tilfeller kan det gis forprosjektstøtte for å modne prosjektets beslutningsunderlag. Prosjekter innen følgende kategorier kan søke om støtte:

1. Ny teknologi som bidrar til utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, herunder:

  • Innovativ teknologi for lading av elektriske anleggsmaskiner
  • Innovativ teknologi for elektrifisering
  • Innovativ teknologi for tilgang på og styring av effekt
  • Innovativ teknologi for bruk av hydrogen
  • Innovativ teknologi for utslippsfri byggvarme
  • Innovativ teknologi som gir vesentlig bedre energiutnyttelse i utslippsfrie anleggsmaskiner, eksempelvis automatisering (autonomi/selvkjøring)

2. Ny teknologi som muliggjør ombruk av byggematerialer i betydelig skala.

3. Nye løsninger for materialgjenvinning, hvor formålet er å bidra til produksjon av byggematerialer med lavt klimafotavtrykk. Teknologien må enten muliggjøre resirkulering av materialer som ellers ville blitt deponert, eller være betydelig mer energi- eller klimavennlig enn «state of the art» i bransjen.

Mer utfyllende informasjon om hvilke prosjekter som kan søke og hvilke krav som stilles finner dere i programkriteriene. 

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier hvor flere aktører går sammen om prosjektgjennomføringen. Søker er den som skal eie prosjektet eller gjennomføre investeringen. Aktøren som sender inn søknaden vil i alle tilfeller være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova.

Søker må være en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Mer utfyllende informasjon om hvem som kan søke og hvilke krav som stilles finner dere i programkriteriene. 

Gjennom denne ordningen kan det gis støtte til tre ulike prosjekttyper:

Pilotprosjekter, hvor man utvikler, tester og verifiserer ny teknologi som et ledd i å kvalifisere teknologien for senere kommersiell bruk. Utprøvingen må foregå i en skala og under driftsbetingelser som er relevant for en senere bruk i full skala. Prosjektet skal ha aktiv sluttbrukerdeltakelse.

Investeringsprosjekter, hvor man ønsker å investere i en helt ny og klimavennlig løsning i stedet for en «vanlig», mindre klimavennlig løsning, og hvor det er en merkostnad forbundet med å ta i bruk den mer klimavennlige løsningen.

Forprosjekter, i tilfeller hvor man vurderer å investere i ny klimateknologi, men har behov for å vurdere kostnadsgrunnlag, teknisk gjennomførbarhet, risiko og klimagevinst nærmere før en eventuell investeringsbeslutning kan tas.

Mer utfyllende informasjon om hva man kan søke støtte til finner dere i programkriteriene.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programkriteriene  kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er.

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier slik de er beskrevet i programkriteriene. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

Det er ingen fastsatt søknadsfrist for dette programmet. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess