Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 person som jobber på en byggeplass
Bygg og eiendom

Prosjektering for ombruk

Bygge- og anleggssektoren står for store utslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk. Sektoren har det største forbruket av råmaterialer og genererer den største mengden avfall. Ombruk og levetidsforlengende tiltak er viktige for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk.

Gjennom programmet støttes merarbeid knyttet til ombruk i prosjekteringsfasen. Bedriften kan få støtte til en eller flere av følgende aktiviteter: 

• Søk etter tilgjengelige ombrukbare materialer 
• Tilpasninger i prosjektering og design
• Planlegging av logistikk og lagring 
• Merarbeid knyttet til dokumentasjon og krav   

Kun egne og kjøpte timer inngår i godkjent kostnadsunderlag. 

Støtten fra Enova kan utgjøre inntil 50 % av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 600 000 kroner. 

Prosjekter prioriteres innenfor gjeldende budsjettramme for den enkelte frist. Prioriteringen baserer seg på kriterier detaljert i programkriteriene. 

Søker oppfordres til å tenke nøye gjennom hvilke kostnader som reelt sett hører med for å gjennomføre utredningen. 

Enova går ikke dialog med søker og etterspør ikke dokumentasjon etter søknadsfrist. Det forutsettes derfor at innsendte søknader er fullstendige. Ikke tilstrekkelig dokumenterte søknader avvises, og må eventuelt søke på nytt ved en senere frist. 

Søker må være eier av et bygg eller et byggeprosjekt (byggherre, eiendomsforvalter) og må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.  

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Enova kontrollerer om virksomheten kan anses å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier gitt av statsstøtteregelverket (se dokument Informasjon og generelle krav under søknadsdokumenter)Virksomheter som ikke oppfyller kav til økonomisk soliditet, vil ikke kunne søke om støtte.  

Programmet har følgende søknadsfrister i 2024:

 • 16. februar kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00

OBS: Søknader som er innsendt etter frist vil bli avvist.   

Fra søknad til rapportering - Prosjektering for ombruk

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumentene under fanen «til deg som vil søke støtte» nederst på denne nettsiden.
 • Søk før dere setter noe i bestilling – Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt.

Søk om støtte Søk om støtte
 • Følgende dokumenter skal leveres 
  • Budsjettmalen skal brukes (se «Søknadsdokumenter» under). 
  • Fyll ut søknadsskjema gjennom å logge inn og følge stegene i senter for søknad og rapportering (link «søk her» i høyre marg). Gå gjerne inn i søknadsskjemaet tidlig for å bli kjent med hvilken informasjon som må fylles inn. 
Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden

Saksbehandlingstiden vil være om lag 4 - 6 uker fra søknadsfristen. 

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova. Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten.
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.

Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet
 • På slutten av prosjektet skal dere sende sluttrapport gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Sluttrapporten skal inneholde: 
  • Revisorerklæring eller fakturaer og prosjektregnskap som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Husk å opprette et eget prosjektregnskap fra dag 1. 
  • For mulighetsstudier: Kortfattet prosjektsammendrag som Enova kan velge å offentliggjøre, samt kopi av mulighetsstudien og dokumentasjon av beregnet klimagevinst  
  • For prosjektering for ombruk: Kortfattet prosjektsammendrag som Enova kan velge å offentliggjøre, samt dokumentasjon på kostnadsanslag og beregnet klimagevinst forbundet med ombruk i prosjektet 
 • Husk å orientere Enova underveis i prosjektperioden om endringer som påvirker innhold, framdrift, organisering eller sluttdato i prosjektet. Endringer må avklares med Enova i forkant. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig. 
Motta utbetaling Motta utbetaling

Støtten utbetales etter rapportering, og senest innen 30 dager etter rapportering. 

Til deg som søker Prosjektering for ombruk

SØK NÅ