Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Støtte til energikartlegging i yrkesbygg
Bygg og eiendom

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Energieffektivisering gir lavere energikostnader og mer attraktive bygg. En energikartlegging gir full oversikt, og setter dere i stand til å velge de beste investeringene.

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål. 

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Virksomheter som har lovpålagte krav om gjennomføring av energikartlegging, med tilsvarende krav og detaljnivå som i denne støtteordningen, kan ikke søke. 

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50%, og maksimalt 400 000 kr, av prosjektets kostnader. 

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp sett opp mot typisk årlig energibruk i bygningene som skal kartlegges. Jo lavere støttebeløp dere søker om, desto større er sannsynligheten for å nå opp i konkurransen. 

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel utredningsstøtte». 

Når prosjektet er gjennomført skal det leveres sluttrapport til Enova. Sluttrapporten skal inneholde energikartleggingsrapporten og  prosjektregnskap med dokumentasjon av påløpte kostnader.

Les informasjonen på denne nettsiden, spesielt dokumentene «programkriterier» og «krav til kartleggingsrapporten». 

For å fylle ut søknadsskjemaet trenger dere følgende: 

 • En oversikt over hvilke bygninger dere ønsker å energikartlegge. 
 • Bruksareal (BRA) og byggeår for hver enkelt bygning dere ønsker å energikartlegge. 
 • Hent inn pristilbud på energikartlegging fra aktuelle tilbydere i markedet. Den som skal utføre kartleggingen må ha kompetanse til å oppfylle kravene til kartleggingsrapporten. Henvis gjerne til dette dokumentet når dere henter inn tilbud. 
 • Lag et budsjett for prosjektet.

For at kartleggingsrapporten skal bli et nyttig verktøy stilles det noen krav til innholdet i denne. Selskapet som utfører kartleggingen for dere må ha kompetanse til å lage en kartleggingsrapport som tilfredsstiller kravene. Vi anbefaler at dere viser til disse kravene når dere henter inn tilbud fra leverandører. 

Enova har ingen liste over aktører som kan gjennomføre kartleggingen.

Dere avgjør selv hvor omfattende energikartleggingen skal være. Dette vil avhenge av type bygning og hvor store energiforbedringer dere ønsker å oppnå på sikt. Kartleggingen kan omfatte tiltak innen disse fire kategoriene: 

 

Kategori

Eksempler på tiltak som kan kartlegges

Energireduksjonstiltak

 • Ventilasjonsanlegg, romoppvarmingsanlegg og anlegg for tappevannsoppvarming
 • Yttervegger, tak og vinduer med fokus på U-verdi og luftlekkasjer
 • Kuldebroer
 • Forbedring av styring og drift
 • Energigjenvinning

Effektreduksjonstiltak

 • Eksisterende og fremtidig behov for lading av el-bil og hvordan dette kan gjennomføres
 • Smart styring/regulering for å redusere elektriske effekttopper/ maksimalt elektrisk effektuttak
 • Mulighet for å erstatte elektriske laster med annen energibærer/kilde som reduserer elektriske effekttopper/maksimalt elektrisk effektuttak
 • Magasineringsløsninger (termisk og/eller elektrisk)
 • Kartlegge kostnad og besparelse ved å engasjere en tredjepart til styring av elektrisk effektuttak til utnytting av prisvariasjoner og til å tilby fleksibilitet i markedet

Lokal fornybar energi- og varmeproduksjon

 • Solfangere
 • Solceller
 • Varmepumpeløsninger
 • Biokjeler

Energiomlegging

 • Fra fossil energi til fornybar energi
 • Fra elektrisk oppvarming til oppvarming med fjernvarme
 • For at søknaden skal bli vurdert, må den oppfylle støtteordningens kvalifikasjonskriterier. Disse finner dere i dokumentet «programkriterier».

  Det stilles også noen krav til innholdet i kartleggingsrapporten. Se dokument for programkriterier lengre ned på siden. 

  Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og typisk årlig energibehov for bygningene som inngår i hver søknad. Rangering gjøres etter følgende formel: 

  Støttebeløp / ((typisk årlig energibehov bygg 1) + (typisk årlig energibehov bygg 2) …) 

  «Støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet. 

  «Typisk årlig energibehov» er en beregning av hvor mange kilowattimer (kWh) bygningene som omfattes av søknaden bruker årlig. Dette beregnes av Enova basert på informasjon om bygningene i søknaden, og standardverdier for energibruk i ulike bygningskategorier. Typisk årlig energibehov beregnes etter følgende formel: 

  Standardverdi for årlig energibehov per m2 bruksareal * m2 bruksareal 

  Lavt støttebeløp, eldre byggeår og/eller energikrevende bygningskategori er faktorer som gir positiv uttelling i rangeringen.

  Saksbehandlingstiden er normalt inntil to uker etter at søknadsfristen er passert, avhengig av hvor mange søknader vi mottar. Dere vil få svar fra oss når søknaden er ferdigbehandlet.

  Søknadsfrister

  Til deg som søker "Støtte til energikartlegging i yrkesbygg"

  Før dere søker er det viktig å lese informasjonen på denne siden, spesielt dokumentene «programkriterier» og «krav til kartleggingsrapporten».

  SØK HER