Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Støtte til forbedring av energitilstand i yrkesbygg
Bygg og eiendom

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Har dere yrkesbygg som trenger et realt løft i energistandard? Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i eksisterende yrkesbygg.

Beregnet levert energi er en tallverdi for hvor mye energi som må tilføres bygningen ved normal bruk i standardisert utetemperatur. 

Hvis bygningen ligger i et kaldere klima, eller hvis bygningen er mer brukt enn beregningsstandarden, kan reell (målt) energibruk være høyere enn beregnet levert energi. Tilsvarende lavere for varmere klima og mindre bruk. Hvordan beregningen skal gjøres er fastsatt i Norsk Standard NS 3031.  

Energirådgiver, energitjenesteleverandør eller andre som tilbyr tjenester innen energieffektivisering kan bistå med å beregne verdien for beregnet levert energi og hvor stor forbedring ulike tiltak vil medføre. 

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader. 

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. 

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte». 

Når prosjektet er gjennomført skal det leveres sluttrapport til Enova. Sluttrapporten skal inneholde ny offisiell energiattest for byggene som omfattes av prosjektet, og prosjektregnskap med dokumentasjon av påløpte kostnader.

Les informasjonen på denne nettsiden, spesielt dokumentet «programkriterier».

For å fylle ut søknaden trenger dere følgende:

  • En oversikt over bygningene hvor dere ønsker å gjennomføre energitiltak. Bygningene må være energimerket.
  • Sett et mål for hvor stor energiforbedring dere ønsker å oppnå i hvert av byggene. Minstekravet for å kunne søke er 20 prosent forbedring. Målet skal ta utgangspunkt i «beregnet levert energi ved standard klima». Vi anbefaler at dere fastsetter målet i samråd med noen som har energifaglig kompetanse. For eksempel energirådgiver, energitjenesteleverandør eller andre som tilbyr tjenester innen energieffektivisering. Slike aktører kan beregne hvor stor energiforbedring dere vil kunne oppnå, hvilke energitiltak som må gjøres, og gi et estimat på hva gjennomføring av prosjektet vil koste.
  • Last ned energiattest for bygningene hvor dere vil gjennomføre energitiltak. Disse skal vedlegges søknaden.
  • I søknaden skal dere oppgi «beregnet levert energi ved standard klima» for bygningene per i dag. Dette tallet finner dere i energiattesten.
  • Lag et budsjett for prosjektet.

For at søknaden skal bli vurdert, må den oppfylle støtteordningens kvalifikasjonskriterier. Disse finner dere i dokumentet «Programkriterier».

Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

«Mål for energiforbedring (kWh)» er antall kilowattimer dere har mål om å redusere energibruken i hver bygning som inngår i søknaden. Hvis beregnet levert energi for en bygning er 10.000 kWh per år, og man ønsker å gjennomføre tiltak som vil redusere beregnet levert energi med 2.500 kWh per år, er mål for energiforbedring 2.500 kWh.

«Mål for energiforbedring (%)» er den prosentvise reduksjonen i beregnet levert energi for hver bygning som inngår i søknaden. Hvis beregnet levert energi for en bygning er 10 000 kWh per år, og man har mål om å redusere beregnet levert energi med 2.500 kWh per år, er mål for energiforbedring 25 prosent.

For søknader som omfatter flere bygninger beregnes mål for energiforbedring som et veid gjennomsnitt for alle bygg.

Eksempel: 

Bygninger

Beregnet levert energi før tiltak (kWh)

Mål for energiforbedring (kWh)

Mål for energiforbedring (%)

Bygg 1

285.714

100.000

35 %

Bygg 2

1.904.762

400.000

21 %

Veid forbedring

2.190.476

500.000

22,83 %

Hvis man ikke oppnår fastsatt mål for energiforbedring (i prosent) når prosjektet er ferdigstilt, vil støttebeløpet avkortes. Det er derfor viktig at dere benytter energirådgiver, energitjenesteleverandør eller lignende fagkompetanse til å fastsette realistiske mål og hensiktsmessige energitiltak for å oppfylle målet, før søknad om støtte sendes til Enova.

  • For hvert prosentpoeng den oppnådde energiforbedringen (ved prosjektslutt) avviker fra mål for energiforbedring (oppgitt i søknaden), avkortes støttebeløpet med 10 %.
  • Hvis oppnådd energiforbedring (ved prosjektslutt) er under minimumsgrensen på 20 %, bortfaller hele støttebeløpet.

I dette dokumentet har vi samlet noen eksempler på hvordan avkorting påvirker utbetalt støttebeløp.

Oppnådd energiforbedring ved prosjektslutt er beregnet levert energi etter at energitiltak er gjennomført. Når energitiltak er gjennomført skal det gjennomføres ny energimerking av bygningene. Da får bygningene ny energiattest, som inneholder et oppdatert tall for beregnet levert energi som viser effekten av energitiltakene som er gjort.

Eksempel: 

Mål for energiforbedring (%) i søknad

Oppnådd energiforbedring (%) i sluttrapport

Søkt støttebeløp

Utbetalt støttebeløp

22 %

25 %

1.000.000 kr

1.000.000 kr

22 %

22 %

1.000.000 kr

1.000.000 kr

22 %

21 %

1.000.000 kr

900.000 kr

22 %

18 %

1.000.000 kr

0 kr

 

Saksbehandlingstiden er normalt inntil to uker, avhengig av hvor mange søknader vi mottar til søknadsfristen. Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet.

Søknadsfrister

Til deg som søker Investeringsstøtte yrkesbygg

Før dere søker er det viktig å lese informasjonen på denne siden, spesielt dokumentet «programkriterier».

SØK NÅ