Rapport: Hvordan kan Energimerkeordningen videreutvikles?

Resultatet av et forprosjekt som har vurdert Energimerkeordningen er nå samlet i en hovedrapport og en sammendragsrapport.

I 2010 ble det vedtatt energimerking av boliger og yrkesbygg i Norge. Selve energimerket er hovedelementet på en energiattest som viser bygningens energitilstand. I 2016 ble ansvaret energimerkeordningen overført fra NVE til Enova, begrunnet med Enovas forutsetninger for å utvikle ordningen i samspill med andre informasjonsaktiviteter og tilskuddsordninger. 

Siden 2016 har det vært gjennomført undersøkelser og innspillsmøter for å evaluere energimerkeordningen. Hovedfunnene er at det er potensial for å øke effekten av ordningen. 

Samlet i to rapporter

Høsten 2019 gjennomførte Enova sammen med PWC og Multiconsult et forprosjekt basert på analyser og innspill som viser hvordan energimerkeordningen kan videreutvikles. Det er nå laget en hovedrapport og en sammendragsrapport fra forprosjektet. 

Rapportene vil danne grunnlag ytterligere innspill fra interessenter og for Olje- og Energidepartementets arbeid med endring av energimerkeforskriften. Forprosjektet vil også være et viktig grunnlag for et hovedprosjekt for ny energimerkeordning når rammene for ordningen er tilstrekkelig avklart. 

Enova SF retter en stor takk til alle som på ulikt vis har bidratt til denne rapporten!