Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Utslippsfri bygge- og anleggsplass
Foto: BKK
Bygg og eiendom

Utslippsfri bygge- og anleggsplass

Enova søker innovative pilotprosjekter som vil utvikle og teste nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller. Og som tilrettelegger for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet..

Ny søknadsfrist 3. desember

Neste søknadsfrist for utlysningen "Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" er 3. desember 2021. Vi har fått inn mange gode, innovative løsninger i første runde og håper nå på flere. 

Vi diskuterer gjerne prosjektidéer med dere i tidlig fase og bidrar med veiledning underveis i søknadsprosessen. Er du en aktør som er omfattet av det offentlige innkjøpsregelverket – ta kontakt med oss i Enova. Her er det flere ting man må tenke på i gjennomføring av anbudsprosesser og i forbindelse med søknad.

Presentasjon fra webinar

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumentene under fanen «til deg som vil søke støtte» nederst på denne nettsiden.
 • Søk før dere setter noe i bestilling – Enova kan ikke støtte prosjekter som allerede er igangsatt.
 • Vi diskuterer gjerne prosjektidéer med dere i tidlig fase og bidrar med veiledning underveis i søknadsprosessen.

Hvem kan søke? Hvem kan søke?
 • Alle som oppfyller kvalifikasjonskriteriene kan søke
 • Dere kan enten søke alene, eller flere sammen i et konsortium
 • Eksempel på relevante aktører er kraftkonsern, byggherre, entreprenør, maskinentreprenør, teknologileverandører og FoU-partnere.
 • Viktig med sluttbrukerinvolvering – teknologien skal testes under reelle driftsbetingelser på byggeplass, anleggsplass eller lignende
Når to eller flere aktører skal gjennomføre prosjektet sammen må partene sende inn en konsortieavtale. Enova har en mal for konsortieavtale som kan benyttes. Malen finner dere her.

Hvilke kostnader støttes, og hvor mye støtte kan man få? Hvilke kostnader støttes, og hvor mye støtte kan man få?
 • Store, mellomstore og små virksomheter kan få dekket inntil henholdsvis 25%, 35% og 45% av godkjente kostnader.
 • Støtteandelen kan økes med 15% når prosjektet enten kvalifiserer til samarbeidsbonus eller bonus for informasjonsspredning.

Informasjonsbonus: for å kvalifisere er det et krav at resultatene av prosjektet får omfattende spredning. Eksempelvis kan målte driftsdata, klimagassberegninger, erfaringer og ny kunnskap fra prosjektet offentliggjøres gjennom konferanser, publikasjoner og bransjeorganisasjoner. Det vil ikke anses som tilstrekkelig å kun informere om at prosjektet gjennomføres. Prosjektets resultater må reelt kunne komme aktører utenfor prosjektet til gode.

Samarbeidsbonus: Kvalifisering av prosjektet kan skje på to forskjellige måter. Enten mellom uavhengige virksomheter. Der minst en virksomhet kvalifiserer som SMB eller der prosjektet gjennomføres i Norge og i minst et EU-medlemsland. Og der ingen av partenes andel er mer enn 70 % av de godkjente kostnadene. Eller et samarbeid mellom en virksomhet og en eller flere godkjente forskningsinstitusjoner. Forskningsinstitusjonen må bære minst 10 % av de godkjente kostnadene og må ha rett til å publisere sine egne forskningsresultater.

 • Enova kan støtte en andel av personalkostnadene og investeringskostnadene som er direkte knyttet til pilotprosjektet. Les mer om hvilke kostnader som støttes og hvilke krav som gjelder i dokumentet «forsknings- og utviklingsstøtte».
 • Investeringskostnader for maskiner, instrumenter og utstyr kan tas med i den utstrekning og for det tidsrommet de brukes i prosjektet. Hvis utstyret har lengre levetid enn pilotprosjektets varighet vil støttebeløpet kunne reduseres basert på antatt restverdi.

Søk om støtte Søk om støtte
 • Følgende dokumenter skal leveres:
  • Mini-CV for nøkkelpersoner i prosjektet.
  • Slik finner dere frem til søknadsskjemaet. Gå gjerne inn i søknadsskjemaet tidlig for å bli kjent med hvilken informasjon som må fylles inn.

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden

Saksbehandling vil foregå fra søknadsfrist, 09. april. Saksbehandlingstiden vil være avhengig av antall søknader som kommer inn. Vi regner med å ha en endelig avklaring senest i uke 25.  

Dersom vi trenger mer informasjon i forbindelse med saksbehandling så vil vi ta kontakt med dere. Dette kan forsinke søknadsbehandlingstiden. Er det for store mangler vil søknaden bli avvist. Vi oppfordrer derfor alle til å sette seg godt inn i søknadsdokumentene.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova. Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten.
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.

Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet
 • Dere sender framdriftsrapport en gang i halvåret og rapporterer status og påløpte kostnader. Framdriftsrapporten sendes gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Det er ingen dokumentasjonskrav i forbindelse med framdriftsrapporter.
 • På slutten av prosjektet skal dere sende sluttrapport gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Sluttrapporten skal inneholde:
  • Revisorerklæring eller fakturaer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Husk å opprette et eget prosjektregnskap fra dag 1.
 • Husk å orientere Enova underveis i prosjektperioden om endringer som påvirker innhold, framdrift, organisering eller sluttdato i prosjektet. Endringer må avklares med Enova i forkant. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Motta utbetaling Motta utbetaling
 • Støtten utbetales i takt med at påløpte kostnader rapporteres inn, og senest innen 30 dager etter rapportering.
 • 20% av støttebeløpet holdes tilbake til godkjent sluttrapport er levert.

Til deg som vil søke støtte til Utslippsfri bygge- og anleggsplass

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Publisert 25.01.2021