Energisystem

Fjernvarme og fjernkjøling

Ønsker ditt fjernvarmeselskap å etablere ny infrastruktur eller bygge overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder, så kan Enova tilby økonomisk støtte.

Vi søker flere fjernvarmeselskap som kan tilby klimavennlig og sikker energi- og effektoppdekning til bygg og anlegg i Norge.  

Fjernvarme har stor betydning for å styrke forsyningssikkerheten gjennom avlastning av elektrisk effekt i høylastperioder. 

Fjernvarme frigjør elektrisk energi som kan benyttes i andre sektorer til andre formål, og som dermed  bidrar til reduserte klimagassutslipp.  

Fjernvarmeselskap oppfordres til å benytte seg av hele Enovas programtilbud og fremme prosjekter som innebærer innovasjoner, og som tar ned både elektrisk og termisk topplast gjennom tiltak i nettet og/eller hos sluttbruker. Les mer om vårt samlede tilbud for energisystem her. Enova ønsker å fremme bedre samspill mellom termisk og elektrisk energi.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi deg støtte til følgende tiltak:

  • Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak 
  • Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder 
  • Konvertering av fossil spisslast til fornybar, inkludert akkumulatortank, i eksisterende varmesentraler 
  • Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur

Ytterligere informasjon finner du i programkriteriene.  

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid. Søknader konkurrerer om midlene, så prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet. Se elektronisk søknadsskjema som du finner i søknadssenteret.  

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Programmet gjennomføres som en konkurranse med 3- 4 søknadsfrister per år. 

Søknadsfrister i 2020:

1.februar, 4. mai (endret fra 1. april pga. korona-situasjonen), 1.august, 15. oktober.

Alle søknader må sendes inn senest kl 12.00 på dagen.

Prosjektene kvalifiseres og rangeres i henhold til beskrivelse i programkriteriene.

Vi har som mål å gi tilsagn om støtte innen 5 uker etter søknadsfrist

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess