Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av fjernvarme og fjernkjøling
Energisystem

Fjernvarme

Ønsker ditt fjernvarmeselskap å etablere ny infrastruktur eller bygge overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder? Da kan Enova tilby økonomisk støtte.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi deg støtte til følgende tiltak:

  • Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak i perioder med dokumenterte effektutfordringer. Effektavlastning fra fjernvarme og fjernkjøling kan ikke adderes i ett og samme prosjekt.
  • Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder 
  • Konvertering av fossil spisslast til fornybar, inkludert akkumulatortank, i eksisterende varmesentraler 
  • Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur

Ytterligere informasjon finner du i programkriteriene lenger ned på siden.  

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Enova prioriterer fjernkjøling kun i områder der det (lokalt) samtidig er utfordringer knyttet til belastning på elnettet. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid. Søknader konkurrerer om midlene. Prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet. Se elektronisk søknadsskjema som du finner i søknadssenteret.  

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Programmet gjennomføres som en konkurranse med 3- 4 søknadsfrister per år. 

Hvis informasjon mangler når søknaden er innsendt vil søknaden bli avvist. Noen kontroller tillates. Siden tildelingen gjennomføres som konkurranse kan vi ikke gå i dialog med prosjektene vedr. manglende informasjon.

Søknadsfrister i 2021:

  • 1. februar
  • 6. april
  • 1. september
  • 1. november

Alle søknader må sendes inn senest kl 12.00 på dagen.

Prosjektene kvalifiseres og rangeres i henhold til beskrivelse i programkriteriene.

Vi har som mål å gi tilsagn om støtte innen 7 uker etter søknadsfrist

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess