Energisystem

Fjernvarme og fjernkjøling

Vi gir økonomisk støtte til utbygging av fjernvarme og fjernkjøling.

Fjernvarme har stor betydning for økt bruk av fornybar energi og gir stort effektbidrag i energisystemet. 

Vi søker flere fjernvarmeselskap som kan tilby miljøvennlig og sikker energi- og effektoppdekning til bygg og bidrar til styrket forsyningssikkerhet i Norge.  

Ønsker du å etablere et nytt anlegg eller utvide et eksisterende anlegg, så kan vi gi deg investeringsstøtte som gjør utbyggingen lønnsom.

Fjernvarmeselskap oppfordres til å benytte seg av hele Enovas programtilbud og fremme prosjekter som innebærer innovasjoner og som tar ned både elektrisk og termisk topplast gjennom tiltak i nettet og/eller hos sluttbruker. Les mer om vårt samlede tilbud for energisystem her.


Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi deg støtte til blant annet følgende tiltak

  • Etablering av infrastruktur og tilhørende energisentral basert på fornybare energikilder.

  • Utvidelse og fortetting av eksisterende fjernvarmeanlegg og fjernkjøleanlegg

  • Konvertering til fornybar energiproduksjon i eksisterende varmesentral som er basert på  ikke-fornybare energikilder

Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overføringsanlegg og distribusjonsanlegg frem til målepunktet for uttak av varme og/eller kjøling. Eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler kan inngå.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid. Søknader konkurrerer om midlene, så støttebeløp vurderes både opp mot fornybare kWh og varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder. Se elektronisk søknadsskjema som du finner i søknadssenteret. 


Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess