Energisystem

Fjernvarme og fjernkjøling

Vi gir økonomisk støtte til utbygging av fjernvarme og fjernkjøling.

Ønsker du å etablere et nytt anlegg eller utvide et eksisterende anlegg, så kan vi gi deg investeringsstøtte som gjør utbyggingen lønnsom.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi deg støtte til blant annet følgende tiltak

  • Etablering av infrastruktur og tilhørende energisentral basert på fornybare energikilder.

  • Utvidelse og fortetting av eksisterende fjernvarmeanlegg og fjernkjøleanlegg

  • Konvertering til fornybar energiproduksjon i eksisterende varmesentral som er basert på  ikke-fornybare energikilder

Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overføringsanlegg og distribusjonsanlegg frem til målepunktet for uttak av varme og/eller kjøling. Eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler kan inngå.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse. Søknader konkurrerer om midlene, så støttebeløp vurderes også opp mot fornybare kWh i prosjektet. Se elektronisk søknadskjema som du finner i søknadssenteret.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess