Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Bilde av fjernvarme og fjernkjøling
Energisystem

Fjernvarme

Fjernvarme har stor betydning for å styrke forsyningssikkerheten gjennom avlastning av elektrisk effekt i høylastperioder. Fjernvarme frigjør også elektrisk energi som kan benyttes i andre sektorer til forskjellige formål, og som dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Vi kan gi støtte til:

  • Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak i perioder med dokumenterte effektutfordringer. Effektavlastning fra fjernvarme og fjernkjøling kan ikke adderes i ett og samme prosjekt. Enova prioriterer fjernkjøling kun i områder der det (lokalt) samtidig er utfordringer knyttet til belastning på elnettet.
  • Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder. 
  • Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur.

Det et krav at ny kapasitet, økt kapasitet eller nye områder innebærer minimum 3 MW i effektavlastning.

Ytterligere informasjon finner du i programkriteriene.

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. Normalavkastning for ulike sektorer publiserer Enova her. Om selskapets avkastningskrav er høyere enn oppgitt normalavkastning må dette dokumenteres.

Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid. 

Søknader konkurrerer om midlene. Prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet. 

Se elektronisk søknadsskjema som du finner i søknadssenteret.  

Programmet gjennomføres som en konkurranse med flere søknadsfrister per år der søknader innen den gitte fristen vil rangeres. Støttetildeling vil skje innenfor gitte budsjettrammer.

Hvis informasjon mangler når søknaden er innsendt, vil søknaden bli avvist. Noen kontroller tillates, men siden tildelingen gjennomføres som konkurranse og det bestrebes svært rask saksbehandling, kan vi ikke gå i dialog med prosjektene knyttet til manglende informasjon. Søknader som avvises på dette grunnlaget vil returneres med mulighet for oppretting og innsending på påfølgende søknadsfrist.

Se også vår sjekkliste for kvalifikasjonskriterier for hva som er kontrollpunkter som må være oppfylt.

Søknadsfrister i 2024:

  • 16. februar
  • 16. mai
  • 15. oktober

Alle søknader må sendes inn senest kl 12.00 på dagen.

Prosjektene kvalifiseres og rangeres i henhold til beskrivelse i programkriteriene.

Vi har som mål sluttføre saksbehandling og konkludere tilsagn om støtte innen 7 uker etter søknadsfrist

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter