Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av fjernvarme og fjernkjøling
Energisystem

Fjernvarme

Fjernvarme har stor betydning for å styrke forsyningssikkerheten gjennom avlastning av elektrisk effekt i høylastperioder. Fjernvarme frigjør elektrisk energi som kan benyttes i andre sektorer til andre formål, og som dermed bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Hva kan bedriften få støtte til?

Vi kan gi støtte til:

  • Nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi som bidrar til varig redusert elektrisk effektuttak i perioder med dokumenterte effektutfordringer. Effektavlastning fra fjernvarme og fjernkjøling kan ikke adderes i ett og samme prosjekt.
  • Overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder 
  • Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur

Ytterligere informasjon finner du i programkriteriene. Disse er nå under oppdatering og ytterligere presisering og vil publiseres innen utløpet av november 2021.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning for varmebransjen. 

Enova prioriterer fjernkjøling kun i områder der det (lokalt) samtidig er utfordringer knyttet til belastning på elnettet. 

Støttebehovet skal dokumenteres gjennom en kontantstrømsanalyse som viser alle inntekter og utgifter over prosjektets levetid.

Søknader konkurrerer om midlene. Prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet. 

Se elektronisk søknadsskjema som du finner i søknadssenteret.  

Når kan dere søke, og når er svaret klart?

Programmet gjennomføres som en konkurranse med flere søknadsfrister per år der søknader innen den gitte fristen vil rangeres. Støttetildeling vil skje innenfor gitte budsjettrammer.

Hvis informasjon mangler når søknaden er innsendt, vil søknaden bli avvist. Noen kontroller tillates, men vi kan ikke gå i dialog med prosjektene knyttet til manglende informasjon. Dette som følge av at tildelingen gjennomføres som konkurranse og det bestrebes svært rask saksbehandling. Søknader som avvises på dette grunnlaget vil returneres med mulighet for oppretting og innsending på påfølgende søknadsfrist.

Søknadsfrister i 2022:

  • I 2022 vil det være tre søknadsfrister. Disse vil kommuniseres innen utløpet av november 2021

Alle søknader må sendes inn senest kl 12.00 på dagen.

Prosjektene kvalifiseres og rangeres i henhold til beskrivelse i programkriteriene.

Vi har som mål sluttføre saksbehandling og konkludere tilsagn om støtte innen 7 uker etter søknadsfrist