Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Utsikt med fin solnedgang
Energisystem

Fleksibilitet i energisystemet

Å skape mer fleksibilitet i energisystemet kan være en mer lønnsom og effektiv måte å håndtere effekttoppene i infrastrukturen på enn å bygge nytt kraftnett. Dette kan gi en raskere og rimeligere overgang til lavutslippssamfunnet.

For å kunne søke må søker være et selskap som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, og må oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte. 

Dersom det er flere selskap (et konsortium) som skal søke støtte til et felles prosjekt skal ett selskap være ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova, og som representerer de øvrige selskapene bak søknaden. Alle selskapene som deltar i konsortiet må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte.

Støtteordningen retter seg mot teknologiutviklingsprosjekter som bidrar til økt fleksibilitet i energisystemet. Enova kan støtte pilotprosjekter, investeringsprosjekter og forprosjekter. 

Som et minimum må teknologien dere ønsker å utvikle være på TRL nivå 5 når dere søker om støtte. Støtten fra Enova skal bidra til at dere kan videreutvikle teknologien eller systemløsningen fra prototype til en tilnærmet ferdig løsning. Dette innebærer testing i større omfang under reelle driftsbetingelser, og at sluttbrukere involveres. Målet med prosjektet skal være å redusere teknologisk og/eller markedsrisiko før kommersialisering av løsningen.

 Enova kan gi støtte til forprosjekter, hvor formålet er å utrede kostnadsgrunnlaget i forkant av pilot-, demonstrasjons- eller investeringsprosjekter. 

Prosjekter som kun omfatter investeringer i moden teknologi som allerede finnes på markedet kan ikke støttes. Dette gjelder for eksempel kjøp av solceller og konvensjonelle batterier for lagring av strøm.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er.  

I dokumentet «programkriterier» kapittel 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike prosjekttyper og bedriftsstørrelser er. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess