Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Utsikt med fin solnedgang
Energisystem

Fleksibilitet i energisystemet

Et fleksibelt energisystem er avgjørende for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Utnyttelse av fleksibilitet i energisystemet kan være en mer lønnsom og effektiv måte å håndtere effekttoppene i infrastrukturen på enn å bygge nytt kraftnett.

Under dette programmet kan det søkes støtte til følgende prosjekttyper: 

 • Pilotprosjekter 
  • Eksperimentell utvikling  
  • Industriell forskning (som en mindre del av et prosjekt) 
 • Investeringsprosjekter 
 • Utredningsprosjekter 

Maksimale støttesatser, angitt som en andel av prosjektets godkjente kostnader, er vist i kapittel 6.3 i programkriteriene. For mer informasjon se også www.enova.no/esa  

Løsningene og teknologiene skal ha et godt markedspotensial. Dette innebærer at resultatene fra prosjektet kommer markedet til gode, og på sikt bidrar til kostnadsreduksjoner ved senere kommersiell utrulling i markedet.  

Vi ser særlig etter følgende løsninger/prosjekter innenfor de overnevnte tema:  

 • Innovative løsninger/systemer som bidrar til redusert effektuttak og/eller økt fleksibilitet i energisystemet.  
 • Innovative løsninger som muliggjør utslippsfri transport.  
 • Innovative termiske (varme- og kjøle-) løsninger.  
 • Pilotering av innovative løsninger for fornybar kraftproduksjon som en del av en helhetlig systemløsning (i mindre skala, maksimalt 5 MW).  

Prosjekter som kun omfatter bruk av hyllevareteknologi, solceller og lagring av strøm i masseproduserte batterier faller utenfor dette programmet. Generell energiproduksjon og standard solceller støttes ikke. Husholdninger har en egen støtte til energiproduksjon gjennom Enovatilskuddet. For havvind, hydrogen og moden fjernvarme finnes egne støtteprogram.  

For å kunne søke støtte hos Enova må søker og eventuelle prosjektpartnere være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund samt oppfylle Enovas finansielle krav.  

Legg merke til at Enova kun støtter prosjekter som oppfyller kvalifikasjonskriteriene. For å utnytte ressursene best vil vi støtte de prosjektene som i hver utlysning svarer best ut rangeringskriteriene. Alle søkere må oppfylle Enovas finansielle krav, være lokalisert i Norge.

De fleste utlysningene innen denne tematikken vil gjennomføres som konkurranse.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

I 2023 planlegges det to ordinære søknadsfrister til innovative teknologier, dvs. støtte til pilot- og investering.

 • Første søknadsrunde blir rundt 1.april, nøyaktig dato oppgis i slutten av februar
 • Andre søknadsrunde 13. oktober

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess