Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Vindmølle på sjøen med platform i bakgrunnen
Industri og anlegg

Havvind 2035

Enova har lenge hatt en rolle innenfor vindkraft. Det startet med utbygging av landbasert vindkraft, som nå står på egne bein i markedet. Nå er fokus rettet mot teknologiutvikling for havvind, særlig for flytende løsninger, men også for bunnfaste.

Økt fornybar kraftproduksjon vil være en bærebjelke i fremtidens økonomi og er avgjørende for å kutte norske og globale klimagassutslipp. Havvind er en energiressurs som har et enormt potensial om den etter hvert blir konkurransedyktig med andre energikilder.

Vi trenger å lære mer om hvordan havvind kan gjøres billigere og mer effektivt og når vi etter hvert får ned kostnadene, kan dette utvikles til å bli en svært viktig industrisatsing for Norge. Norsk leverandørindustri er svært godt plassert for å ta posisjon i dette raskt voksende markedet, særlig i og med at overføringsverdien vår olje og gass-kompetanse er høy.

Programmet støtter prosjekter som har som formål å modne teknologi og løsninger i den siste delen av utviklingsløpet, samt å teste ut og verifisere samspill og ytelse i systemer som integrerer flere teknologier og løsninger.

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier. I konsortier må alle aktører være medfinansierende og aktive deltakere. Aktøren som sender inn søknaden vil i alle tilfeller være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova.

Enova støtter tre typer prosjekter innen denne satsingen og innretningen av prosjektet avgjør hvilke aktører som kan søke og motta støtte. Har dere et pilotprosjekt, et forprosjekt eller et fullskalaprosjekt? 

Søker (prosjektansvarlig) kan være: 

  • En etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge
  • En norsk offentlig aktør
  • En forskningsorganisasjon, dersom søknaden sendes inn på vegne av et konsortium med minimum en norsk, etablert bedrift eller offentlig aktør, og der øvrige deltakere i konsortiet (bedrifter og/eller offentlige aktører) bidrar med minimum 50% av finansieringen i prosjektet Søker og eventuelle prosjektpartnere må oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte

Eksempelvis kan støttemottaker være: 

  •  For et typisk forprosjekt må prosjektansvarlig være den virksomheten som skal realisere investering i et eventuelt investeringsprosjekt i etterkant 
  •  For et Fullskalaprosjekt må søker være den virksomheten som skal realisere investeringen og stå ansvarlig for måloppnåelsen i prosjektet 
  •  For Pilotprosjekt kan søker være en leverandør, en sluttbruker eller en forskningsorganisasjon

For konsortier må alle deltakere som skal motta støtte, være registrert i norsk foretaksregister.

Programmet støtter prosjekter som har som formål å modne teknologi og løsninger i den siste delen av utviklingsløpet, samt å teste ut og verifisere samspill og ytelse i systemer som integrerer flere teknologier og løsninger.

Enova støtter tre typer prosjekter innen denne satsingen og innretningen av prosjektet avgjør hvilke kostnader som støttes:

  • Forprosjekter: Dette er støtte til utredinger og det er timer som er det sentrale kostnadselementet. Egne timer og kjøpte tjenester.
  • Pilotprosjekter: dette er FoU støtte og godkjente kostnader vil være timekostnader, kjøpte tjenester, leiekostnader eller avskrivningskostnader for utstyr som er nødvendig i den avgrensede pilotperioden,
  • Fullskalaprosjekter: Her innvilges investeringsstøtte, og de vesentlige kostnadene må være knyttet til fysiske investeringer og installasjon av disse. Investeringen skal være i en kraftproduserende havvindinstallasjon.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået vurderes ut fra hva som anses som nødvendig for å realisere prosjektet. Støtten er begrenset til en andel av kostnadene knyttet til å gjøre prosjektet mer miljøvennlig enn det som ville vært den alternative investeringen uten støtte. Selskapets størrelse kan også påvirke hvor mye støtte som kan tildeles.

I vilkår for støtte (kap. 9.1) framgår det hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. Støtten til det enkelte prosjektet kan bli lavere enn det maksimale støttesatsen.

For forprosjekter og forstudier vil maksimal støtte være 50% av kostnadene, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier slik de er beskrevet i dokumentet vilkår for støtte.

Basert på den innsendte søknaden og eventuelt kompletterende informasjon, vil Enova fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag, normalt innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket.

Programmet har ingen faste søknadsfrister. Søknader behandles fortløpende. 

Ta gjerne kontakt med Enova i forkant for å klarere at prosjektet vil falle inn under de kriterier som gjelder.

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess