Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Tegning av en fabrikk med tekst under
Industri og anlegg

Klima- og energisatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig.

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene, og er innenfor tematikken, kan søke støtte.

Det kan kun søkes om enkelttiltak og ulike tiltak kan ikke samles i en og samme søknad. Har dere flere tiltak, så send en søknad per tiltak. 

Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er (eksempelvis kroner støtte per CO2-ekvivalent, kWh eller kW spart), og om prosjektene svarer særlig godt på Enovas prioriteringer eller kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter, eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet.

Hvilke teknologier som gjelder, vil variere fra søknadsfrist til søknadsfrist og hvilke særskilte rangeringskriterier som måtte gjelde innenfor de enkelte tema er presentert i den til enhver tid gjeldende oversikt over tema for kommende frist.

For tiltak som er knyttet til investeringsstøtte, må kostnadene i det alt vesentlige være knyttet til de fysiske investeringene og i begrenset grad til timer. For de tilfeller der det søkes støtte til utredninger, skal det ikke inkluderes investeringer, kun egne og kjøpte timer. 

Vurderer dere leasing? Les nærmere om Enovas tilnærming her.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den klima- eller energivennlige løsningen eller utrede det mulige klima- eller energitiltaket. Maksimal støtteandel er avhengig av selskapets størrelse og prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett for den enkelte utlysningsfrist, basert på totalkarakterer som beregnes ut fra både hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om, måloppnåelse i forhold til Enovas prioriteringer, og potensialet for innovasjon og ringvirkninger. Søker oppfordres derfor til søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet, og å tenke nøye over hvilke kostnader som reelt hører med for å gjennomføre tiltaket.

Dersom det søkes støtte over 3 millioner kroner, utløses det krav om egen separat prosjektbeskrivelse, og det gjøres utvidede vurderinger knyttet til prosjektets lønnsomhet samt øvrig dokumentasjon. Enova går ikke i dialog på de enkelte prosjekter etter søknadsfristen, og etterspør ikke oppdatert informasjon. Dersom søknaden ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil den avvises og det må eventuelt søkes på nytt ved en senere frist med oppdatert informasjon. 

Støtteprogrammet baserer seg på en effektiv søknads- og saksbehandlingsprosess, med rask gjennomføring uten mulighet til dialog og utfyllende dokumentasjon etter søknadsfrist. Komplekse søknader med støttebehov for mer enn 10 millioner kroner vil derfor falle utenfor intensjonen med programmet.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har tiltak knyttet til en eksisterende industriell produksjon, eller til et eksisterende anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister.

I enkelte tilfeller kan en leverandør til en godkjent virksomhet stå som søker. Dette må i så fall orienteres om i søknaden, og det må oppgis kontaktpersoner både i søkerbedrift og i sluttbrukervirksomhet. Ta kontakt med Enova på forhånd for å avklare om dette er relevant for dere.

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Dette innebærer at Enova kontrollerer om virksomheten kan ansees å være i finansielle vanskeligheter basert på kriterier angitt for utøvelse av statsstøtteregelverket. Selskap som er i brudd med kriterier for lovlig tildeling av statsstøtte vil få sine søknader avvist.

Frister i 2021

De tematiske satsingene har følgende utlysninger/søknadsfrister i 2021: 

  • 1. februar 2021
  • 6. april 2021
  • 1. juni 2021
  • 13. august 2021
  • 1. oktober 2021
  • 1. desember 2021

 For alle disse søknadsdatoene er fristen satt til klokka 12:00. Søknader som er innsendt etter dette vil bli avvist.

Legg inn grundig arbeid i utfylling av informasjon i søknaden. Ufullstendige søknader med mangler som innebærer at Enova må etterspørre ytterligere informasjon, vil bli avvist. Disse må eventuelt prøve på nytt ved neste søknadsfrist. Nærmere forklaring knyttet til utfylling av søknaden finner dere i veiledning for utfylling av søknad og veiledning for energiresultat  

Søknader skal skrives på norsk eller skandinavisk språk (svensk, dansk).