Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Vindmølle på sjøen med platform i bakgrunnen
Industri og anlegg

Konkurranse om støtte til småskala kommersielle flytende havvindprosjekter

Enova har lenge hatt en rolle innenfor vindkraft. Det startet med utbygging av landbasert vindkraft, som nå står på egne bein i markedet. Nå er fokus rettet mot teknologiutvikling for havvind, særlig for flytende løsninger.

Utlysningen med frist 1. desember 2023 er nå avsluttet. 
Neste frist blir 15. september 2024.

Oskar Gärdeman og Marit Sandbakk presenterer programmet, kriterier og svarer på spørsmål knyttet til det nye støtteprogrammet for småskala havvindprosjekter.

Økt fornybar kraftproduksjon vil være en bærebjelke i fremtidens økonomi og er avgjørende for å kutte norske og globale klimagassutslipp. Havvind er en energiressurs som har et enormt potensial om den etter hvert blir konkurransedyktig med andre energikilder.

Vi trenger å lære mer om hvordan havvind kan gjøres billigere og mer effektivt og når vi etter hvert får ned kostnadene, kan dette utvikles til å bli en svært viktig industrisatsing for Norge. Norsk leverandørindustri er svært godt plassert for å ta posisjon i dette raskt voksende markedet, særlig i og med at overføringsverdien vår olje og gass-kompetanse er høy.

Programmet støtter prosjekter som har som formål å modne teknologi og løsninger i den siste delen av utviklingsløpet, samt å teste ut og verifisere samspill og ytelse i systemer som integrerer flere teknologier og løsninger. 

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier. I konsortier må alle aktører være medfinansierende og aktive deltakere. Aktøren som sender inn søknaden vil i alle tilfeller være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova.

For dette programmet støtter Enova prosjekter som demonstrerer kostnadseffektive konsepter innenfor flytende havvind energiproduksjon. 

Prosjektet skal ha full levetid, innenfor et begrenset budsjett på to milliarder kroner. Det betyr at fullskala parker ikke er innenfor dette programmet. 

Prosjektet må være modent nok med tanke på finansiering og tillatelser, og være planlagt driftsatt innen fem år etter Enova-vedtak.

Søker må være en etablert bedrift som er registrert i norsk foretaksregister og har økonomisk aktivitet i Norge.

Søker må være den virksomheten som skal realisere investeringen og stå ansvarlig for måloppnåelsen i prosjektet.

For konsortier må alle deltakere som skal motta støtte, være registrert i norsk foretaksregister.

OBS: I støtteprogrammet Havvind 2035 tilbyr Enova støtte til forprosjekt, pilotprosjekt og fullskalaprosjekter med inntil 30 millioner Euro i forhold til europeisk statsstøtteregelverk. 

Innenfor dette støtteprogrammet gir vi investeringsstøtte. 

Programmet støtter prosjekter som har som formål å modne teknologi og løsninger i den siste delen av utviklingsløpet, samt å teste ut og verifisere samspill og ytelse i systemer som integrerer flere teknologier og løsninger. 

Enova støtter:  Det innvilges investeringsstøtte, og de vesentlige kostnadene må være knyttet til fysiske investeringer og installasjon av disse. 

Støtteprogrammet åpner opp for 100 prosent støtte, men søknadsfrister og konkurranse mellom prosjekter vil bestemme endelig støttenivå. Søker må søke om det laveste støttebeløpet som utløser prosjektet for å nå frem i konkurransen.

Det kan ikke søkes om mer enn to milliarder NOK per prosjekt.

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier slik de er beskrevet i programteksten.

To hovedkriterier vil bestemme utfall av konkurransen:

  • 70 prosent: kostnadseffektivitet, MW installert kapasitet per støttekrone.
  • 30 prosent: Innovasjonshøyde og spredningspotensiale å bidra til omstilling mot 2050.

Det vil være et krav om planlagt driftssettelse innen fem år etter Enova-vedtak. 

Basert på den innsendte søknaden vil Enova fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag, normalt innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket.

Programmet har faste søknadsfrister. 

Neste søknadsfrist blir 15. september 2024.

Ta gjerne kontakt med Enova i forkant for å klarere at prosjektet vil falle inn under de kriterier som gjelder. 

Til deg som vil søke støtte

Det vil komme oppdaterte programkriterier og søknadsmaler i løpet av andre kvartal 2024. 

Søknadsdokumenter

Her får du en gjennomgang av søknadsskjemaet og hvilke poster som må fylles ut av søker.