Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Sol og solcellepaneler
Industri og anlegg

Pilotering av banebrytende klimateknologi

Formålet med alle Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Programmet er innrettet mot prosjekter som kan bidra til å drive teknologiutviklingen og kunnskapsfronten framover. Prosjektet skal innebære bruk av ny teknologi, løsninger eller arbeidsmåter som er vesentlig bedre enn dagens praksis og vil kunne ha et betydelig bidrag til omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier der nærings- eller offentlige aktører er sentrale, medfinansierende og aktive deltakere. Aktøren som sender inn søknaden vil i alle tilfeller være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova.

Søker må være en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Programmet støtter prosjekter som har som formål å modne teknologi og løsninger i den siste delen av utviklingsløpet, samt å teste ut og verifisere samspill og ytelse i systemer som integrerer flere teknologier og løsninger. Det er viktig å få fram at prosjekter som får støtte under programmet må være tydelig forankret hos næringslivet/offentlige sluttbrukere, og at piloteringen er et ledd i en plan for å ta teknologien eller løsningen i videre bruk

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er.  

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme. 

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket.  

Det er ingen fastsatt søknadsfrist for dette programmet. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. 

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess