Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Store klima- og energisatsinger i industrien
Industri og anlegg

Store klima- og energisatsinger i industrien

Industriens energibruk er i stor grad knyttet til ulike varmeprosesser. Stasjonær forbrenning av fossile brensler til varmeformål fører til store klimagassutslipp. Det er et stort behov for å oppnå raske utslippskutt fram mot de nasjonale målene i 2030, og dette må løses med omtanke for hele energisystemet.

Hvilke prosjekter støttes?

Prosjektet må være knyttet til en forbedring av en eksisterende situasjon og ikke være knyttet til etablering av ny industriell produksjon.

Søkeren må også være en etablert industriell produksjonsvirksomhet eller en etablert virksomhet av industriell karakter, registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund, og må oppfylle alle krav for å kunne motta statsstøtte.

Programmet er innrettet mot hele fastlandsindustrien, men for støtte til prosjekter som gjelder konvertering fra fossile brensler til fast biobrensel, vil tilbudet kun gjelde ikke-kvotepliktige anlegg. 

Utnyttelse av overskuddsenergi til varmeformål internt eller eksternt

Industrien har store potensialer for å utnytte sin overskuddsenergi til varmeformål. Med varmepumpeløsninger kan for eksempel temperaturen løftes opp til nivå der varme kan føres tilbake i prosessen. Dermed reduseres behovet for kjøpt energi. Under dette temaet støttes prosjekter som bidrar til at overskuddsvarme kan utnyttes internt i virksomheten eller leveres til naboer som har et varmebehov. Prosjektene bidrar til å avlaste energisystemet og kan også bidra til reduserte klimagassutslipp. 

Utnyttelse av overskuddsenergi til kraftproduksjon

I enkelte tilfeller vil overskuddsenergi ha så høy temperatur at den kan være en aktuell ressurs for produksjon av kraft. Under dette teamet støttes prosjekter som vil investere i kraftgjenvinning fra overskuddsenergi. Med slike prosjekter tilføres energisystemet ny kraft uten at dette påvirker natur og miljø. 

Konvertering av fossile brensler til fast biobrensel

For en del virksomheter vil ikke direkte eller indirekte (via varmepumpe) elektrifisering dekke deres varmebehov på en tilfredsstillende måte. Da kan det være aktuelt å erstatte fossile brensler med fast biobrensel, som pellets, briketter, flis eller ved. Ikke-kvotepliktige anlegg vil kunne søke støtte til slik konvertering under dette temaet. 

Statsstøtte kan bare benyttes når dette er en forutsetning for å oppnå formålet med den støtteordningen den tildeles under, og det er bare anledning til å støtte tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet.  

Søknad og prosjektbeskrivelse skal være på norsk. Vedlegg kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Se dokumentet «Vilkår for støtte Store klima- og energisatsinger» for mer utfyllende informasjon om de vilkår som gjelder. 

For nærmere beskrivelse av det støtterettslige grunnlaget for ordningen, se Klima- og energitiltak i indust­rien på www.enova.no/esa. 

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

Maksimal støtte det er anledning til å tildele på dette programmet er 30 millioner euro. For prosjekter med støttebehov på 10 millioner kroner eller mindre, henviser vi til støtteprogrammet «Klima- og energisatsinger i industrien». 

Det er ingen fastsatt søknadsfrist for dette programmet. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. 

Tilbudet vil ha en varighet på 4 år. Med det vil siste tilsagn tildeles våren 2028, med krav om at prosjektet kan settes i drift innen utløpet av første halvår 2030.  

Basert på den innsendte søknaden og eventuelt kompletterende informasjon vil Enova fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag, normalt innen 4-6 uker etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfang av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Enova kan benytte eksterne tredjeparter til vurdering av hele eller deler av søknaden ved behov. Slike tredjeparter er underlagt samme taushetsplikt som Enova. 

Enova kan be om at søknaden kompletteres dersom det anses nødvendig. Dette kan for eksempel gjelde behov for utdypning av aktivitetene, budsjettet, prosjektplanen eller finansieringsplaner.  

Tilbudet vil ha en varighet på 4 år. Med det vil siste tilsagn tildeles våren 2028, med krav om at prosjektet kan settes i drift innen utløpet av første halvår 2030.  

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom vilkårene for støtte før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås dersom du fyller ut kontaktskjemaet under «Kontakt oss om ditt prosjekt» 

Start søknadsprosess

Publisert 18.03.2024