Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Mange rør laget av metall
Industri og anlegg

Teknologi for bærekraftige energibærere

I lavutslippssamfunnet vil vi basere oss på fornybare energibærere. På veien dit vil også lavutslippsenergibærere produsert fra fossile kilder, men hvor karbonet er fjernet fra produktet ved såkalt karbonfangst og -lagring, kunne bli viktige.

Biodrivstoff, herunder flytende biodrivstoff og biogass, vil bli viktig innenfor sektorer der det ellers er krevende, teknologisk og/eller økonomisk, å fase ut fossile brensler. Dette kan være deler av transportsektoren, for eksempel langdistanse veitransport, sjø- og luftfart, og deler av industrien. Disse produktene kan også være relevante som kjemisk innsatsfaktor i industrien. Bærekraftig biomasse til avansert biodrivstoff, i form av avfall og rester, er knappe ressurser, og det er vesentlig å utnytte disse så effektivt som mulig. Derfor søker Enova å bidra med teknologiutvikling innen dette området.

Hydrogen og hydrogenbaserte energibærere vil bli viktige innen transportsektoren, særlig maritim transport, og i industrien som kjemisk innsatsfaktor og til produksjon av høytemperatur varme. Felles for anvendelsene er at hydrogen produsert uten eller med svært lave utslipp har en vesentlig høyere kostnad enn de fossile energibærerne som brukes i dag. For å adressere denne barrieren er det behov for fortsatt utvikling av teknologier og løsninger på tvers av hydrogenverdikjedene. Denne utviklingen vil Enova bidra til gjennom dette støtteprogrammet, slik at hydrogenbaserte energibærere på sikt vil kunne bli lønnsomme uten støtte.

Programmet er åpent for næringsaktører, offentlige aktører eller konsortier der nærings- eller offentlige aktører er sentrale, medfinansierende og aktive deltakere. Aktøren som sender inn søknaden vil i alle tilfeller være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Enova. For å kunne søke støtte hos Enova må søker og eventuelle prosjektpartnere være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Det er et krav at prosjektet skal ha aktiv sluttbrukerdeltakelse og kunne vise til konkrete muligheter eller planer for å ta teknologien eller løsningen i bruk hos sluttbrukeren som deltar i prosjektet.

Prosjekter som skal pilotere ny teknologi innen flytende biodrivstoff og biogass eller hydrogenbaserte energibærere er kvalifiserte til å kunne søke om støtte gjennom dette støtteprogrammet. 

Med pilotprosjekter menes prosjekter som skal prøve ut ny teknologi som et ledd i å kvalifisere teknologien for senere kommersiell bruk. Utprøvingen må foregå i en skala og under driftsbetingelser som er relevant for en senere bruk i full skala, dvs. enten simulerte driftsbetingelser (TRL 6) eller reelle driftsbetingelser (TRL 7).  Teknologien må ha nådd TRL 5 for å kunne kvalifisere for støtte.

Prosjektet må inneholde klare forsknings- og utviklingsutfordringer som prosjektet skal løse, og disse må tydelig være knyttet til å ta ned barrierer som hindrer at teknologien tas i bruk kommersielt. 

Støtteprogrammet kan også gi støtte til utredning av pilotprosjekter. Utredningsstøtte vil bare kunne gis til prosjekter av særlig størrelse, som har innovasjonshøyde og stort spredningspotensial, og der det er behov for å utrede kostnadsgrunnlaget mer før en investeringsbeslutning kan vurderes.

Spesifikke avgrensninger for de to tematiske kategoriene i programmet er gitt nedenfor.

Biodrivstoff og biogass

Prosjekter som omhandler ny og forbedret teknologi for følgende energibærere vil være kvalifiserte til å kunne få støtte:

• Bioråoljer som skal nyttes til videre oppgradering til flytende biodrivstoff 
• Biogass (råbiogass) som kan nyttes til videre til oppgradering til biometan

Det er kun ny og forbedret teknologi for produksjon av flytende biodrivstoff og biogass som kvalifiserer til støtte. Dette inkluderer teknologier for foredling fra råprodukt til ferdig handelsvare. 

Teknologier for transport og lagring for disse energibærerne anses som kjent og moden teknologi og støttes ikke.

Biodrivstoff skal oppfylle bærekraftskriteriene i Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften).

Hydrogenbaserte energibærere

Prosjekter som omhandler ny og forbedret teknologi for følgende energibærere vil være kvalifiserte til å kunne få støtte:
• hydrogen
• ammoniakk
• andre hydrogenbærere som ikke gir utslipp av CO2 ved bruk, som hydrogenert olje (såkalt LOHC)

Prosjektsøknaden må vise hvilke barrierer i den aktuelle verdikjeden teknologien i prosjektet vil bidra til å redusere, og hvilken positiv effekt dette vil kunne ha i markedet. Det stilles ikke spesifikke krav til hvordan hydrogenet som brukes i pilotering av teknologien er fremstilt. 

Prosjektene kan omhandle teknologier langs hele verdikjeden fram til, men ikke inkludert bruk, som for eksempel:
• produksjon med null eller svært lave utslipp
• prosessering (f.eks. komprimering eller flytendegjøring)
• transportløsninger og lagringsløsninger

Merk at: 
• prosjekter som omhandler teknologi for produksjon av karbonholdige drivstoff fra hydrogen og CO2 (såkalte syntetiske drivstoff/karbonholdige elektrodrivstoff), som grønn eller blå metan eller metanol, ikke vil kvalifisere for støtte gjennom programmet.

Hvor mye støtte et prosjekt kan få vil vurderes individuelt for hvert prosjekt. Støttenivået avhenger av hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet, hvilket innhold prosjektet har og hvor stor bedriften som søker støtte er. 

I programtekstens kap. 6.3 finner du hva den maksimale støttesatsen for ulike aktiviteter og bedriftsstørrelser er. 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme.

Enova vil normalt fatte vedtak om enten tilsagn eller avslag innen tre måneder etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lenger, avhengig av behov for tredjepartsvurderinger og omfanget av søknadsinformasjon. Søker mottar deretter informasjon om Enovas beslutning, med begrunnelse for vedtaket. 

Det er ingen fastsatt søknadsfrist for dette programmet. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. 

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess