Sitemap
Søk
LOGG INN

Klimavennlig teknologi

Enova har ulike støtteprogrammer for bedrifter som ønsker å investere i og ta i bruk ny innovativ teknologi. 

Hvilke teknologiprosjekter gir Enova støtte til?

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologiutvikling og redusert teknologikostnad/ økt ytelse på den ene siden, og markedsutvikling og volum på den andre.

Hvilke teknologiprosjekter gir Enova støtte til?

Hva er forskjellen på teknologiprogrammene?

Programmene støtter ulik teknologisk modenhetsgrad, ulike programkriterier og ulike støtteordninger

Et bilde som viser en del av prosessen for innpakning

Pilotering

av ny energi- og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Umoden teknologi (TRL 5-7)
Type støtte/virksomhet
FoU-støtte

Beskrivelse

  • Ny utslippsfri og ressurseffektiv industriell prosessteknologi, inkludert prosesser for erstatning av fossile innsatsfaktorer. Vi ser også etter teknologien bak produkter med vesentlig lavere klimapåvirkning over livsløpet, eller teknologi som gir økt utnyttelse av restråstoff eller avfallstrømmer.
  • Nullutslippsløsninger for transport, inkludert innovative logistikkløsninger
  • Økt forsyningssikkerhet gjennom utnyttelse eller tilførsel av fleksibilitet i energisystemet

Se eksempler på piloteringsprosjekter Gå til programside
En person som justererer et system med en skrutrekker

Demonstrasjon

av ny energi- og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Delvis moden teknologi (TRL 7)
Type støtte/virksomhet
Betinget lån
I særskilte tilfeller kan investeringsstøtte vurderes

Beskrivelse

• Nært moden teknologi
• Hovedformålet er å få driftserfaring for å kunne ta teknologien i bruk senere
• Ingen alternative investeringer

Er alle vesentlige risikofaktorer avklart, men teknologien må demonstreres under reelle driftsbetingelser for å bekrefte forventet ytelse, så kan enkelte typer prosjekter få slikt lån.

Se eksempler på demonstrasjonsprosjekter Gå til programside
3 smilende mennesker iført refleksjakker, hjelm og hørselsvern

Fullskala

innovativ energi og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Markedsintroduksjon (TRL 8)
Type støtte/virksomhet
Investeringsstøtte

Beskrivelse

• Moden teknologi
• Hovedformålet er å ta teknologien i bruk
• Det finnes som regel en reell alternativinvestering
• Lønnsomhet er barrieren

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet, og er åpent for alle sektorer.  Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert. 

Se eksempler på fullskalaprosjekter Gå til programside
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Enovas aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker