Søk
LOGG INN

Klimavennlig teknologi

Enova har ulike støtteprogrammer for bedrifter som ønsker å investere i og ta i bruk ny innovativ teknologi. 

Hvilke teknologiprosjekter gir Enova støtte til?

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologiutvikling og redusert teknologikostnad/ økt ytelse på den ene siden, og markedsutvikling og volum på den andre.

Hvilke teknologiprosjekter gir Enova støtte til?

Hva er forskjellen på teknologiprogrammene?

Programmene støtter ulik teknologisk modenhetsgrad, ulike programkriterier og ulike støtteordninger

Pilotering

av ny energi- og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Umoden teknologi (TRL 5-7)
Type støtte/virksomhet
FoU-støtte

Beskrivelse

teknologi knyttet til industriens produksjonsprosesser

· utslippsfrie transporttjenester på land eller til sjøs, samt nyttekjøretøy eller annet mobilt utstyr for utslippsfri bygg- og anleggsdrift

· innovative løsninger for endret transportform og reduksjon av transportomfang

· innovative løsninger som kan bidra til økt fleksibilitet i energisystemet og styrket forsyningssikkerhet, herunder tiltak innen overføring, lagring og regulering. OBS: Støtte til pilotering av fornybar kraftproduksjon henvises til Innovasjon Norge – Miljøteknologiordningen

Se eksempler på slike prosjekter Gå til programside

Demonstrasjon

av ny energi- og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Delvis moden teknologi (TRL 7)
Type støtte/virksomhet
Betinget lån
I særskilte tilfeller kan investeringsstøtte vurderes

Beskrivelse

• Nært moden teknologi
• Hovedformålet er å få driftserfaring for å kunne ta teknologien i bruk senere
• Ingen alternative investeringer

Er alle vesentlige risikofaktorer avklart, men teknologien må demonstreres under reelle driftsbetingelser for å bekrefte forventet ytelse, så kan enkelte typer prosjekter få slikt lån.

Se eksempler på slike prosjekter Gå til programside

Fullskala

innovativ energi og klimateknologi

Grad av teknologisk modenhet
Markedsintroduksjon (TRL 8)
Type støtte/virksomhet
Investeringsstøtte

Beskrivelse

• Moden teknologi
• Hovedformålet er å ta teknologien i bruk
• Det finnes som regel en reell alternativinvestering
• Lønnsomhet er barrieren

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet, og er åpent for alle sektorer.  Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert. 

Se eksempler på slike prosjekter Gå til programside

Prosjektene Enova har støttet

Se prosjektlisten
Prosjektene vi har støttet siste 12 mnd:
0 tiltak
Dette har vi gitt i støtte:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker