Innovasjon og teknologi

Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi

Enova har mulighet for å gi betingede lån til avlastning av teknisk risiko i demonstrasjonsprosjekter for energi- og klimateknologi. Er alle vesentlige risikofaktorer avklart, men teknologien må demonstreres under reelle driftsbetingelser for å bekrefte forventet ytelse, så kan enkelte typer prosjekter få slikt lån.

Det er en forutsetning at bedriften har utviklet en teknologi eller løsning med stort potensial for vesentlig forbedret energi- eller klimaytelse sammenlignet med eksisterende løsninger.

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi:

• Direkte reduserte klimagassutslipp som følge av
 - Kutt i utslipp og/eller
 - bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer 
• Energieffektivisering
• Redusert effektuttak, utjevning av effekttopper, økt fleksibilitet i energisystemet
• Utnyttelse av overskuddsenergi
• Produksjon av energi og/eller energibærere fra fornybare kilder.

Bedriften må vise tydelig at den har betjeningsevne for lån, og en kommersialiseringsplan som er robust.

Et betinget lån skal nedbetales når den teknologiske risikoen i prosjektet er avklart, og normalt innfris innen fem år. Dersom det gjennom prosjektet avklares at teknologien ikke kan oppnå den forventede teknologiske ytelsen, så kan bedriften søke om ettergivelse av hele eller deler av lånet i henhold til forhåndsdefinerte og forutsigbare betingelser. Betingelsene for ettergivelse av lån settes individuelt for hvert prosjekt.   

Ikke for deg? Se alle tilbud

Til deg som vil søke

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver