Innovasjon og teknologi

Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Samarbeidsløsninger, informasjonsspredning og nye systemløsninger gjør det justerte Pilotprogrammet enda mer attraktivt i teknologiutviklingen frem mot lavutslippssamfunnet.

Endringen i programmet åpner for nye teknologiprosjekter innenfor transport, industri, bygg og energisystem. Under gitte forutsetninger kan støttesatsene være høyere enn det som har vært øvre grense tidligere. 

Enova kan støtte teknologi som vil gi reduserte klimagassutslipp, bedret energieffektivitet eller redusert effektuttak. Teknologien må være vesentlig bedre for miljøet enn eksisterende løsninger, og være egnet for uttesting i pilotskala før kommersialisering.

Dette er eksempler på hva vi kan støtte:

  • Ny utslippsfri og ressurseffektiv industriell prosessteknologi, inkludert prosesser for erstatning av fossile innsatsfaktorer. Vi ser også etter teknologien bak produkter med vesentlig lavere klimapåvirkning over livsløpet, eller teknologi som gir økt utnyttelse av restråstoff eller avfallstrømmer.
  • Nullutslippsløsninger for transport, inkludert innovative logistikkløsninger
  • Økt forsyningssikkerhet gjennom utnyttelse eller tilførsel av fleksibilitet i energisystemet


Søknadsfrister i 2020

  • 2. mars kl. 12:00
  • 4. mai kl. 12:00
  • 18. juni kl. 12:00
  • 1. september kl. 12:00
  • 1. desember kl. 12:00

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom alle søknadsdokumentene før du begynner søknadsprosessen. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Finn riktig rådgiver

Ikke for deg? Se alle tilbud