Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Baksiden av en hvit buss og ladestasjoner
Landtransport

Bedriftslading for tunge kjøretøy

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser. Tyngre kjøretøy bidrar til om lag halvparten av utslippene fra veitrafikken.

For å delta i konkurransen om støtte må prosjektet gjelde etablering av dedikerte DC-ladere for tunge kjøretøy på norsk territorium med minimum 50 kW effekt. Dette innebærer at infrastrukturen skal etableres for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov. Infrastrukturen skal ikke være offentlig tilgjengelig, men kan tilrettelegges for bruk også av andre enn de forhåndsdefinerte virksomhetene på markedsmessige vilkår i tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.. Ladestasjonen skal utformes med tilstrekkelig areal for bruk av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret.

Kostnader for nettilknytning inkludert anleggsbidrag kan inngå i prosjektkostnadene. Det samme kan integrerte batterier. Løsninger for fleksibilitet i energi- og effektbruken fra strømnettet vil kunne gi reduserte kostnader i driftsfasen. OsloBuss sitt ladeanlegg er et eksempel på bruk av batterier og smart styring for å utnytte tilgjengelig nettkapasitet. Søker oppfordres til å vurdere hensiktsmessig dimensjonering av nettkapasitet i dialog med det lokale nettselskapet. Eventuell inkludering av integrerte batterier må vurderes ut fra forvent behov og mulighet for fleksibilitet.

Laderne skal være ferdig utbygd og i drift innen 18 måneder etter vedtak fra Enova og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år. 

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Enova støtter ikke ladere til busser i offentlig støttet trafikk. Dette vil typisk gjelde ladere til kjøretøy som skal anskaffes spesifikt for og brukes i flerårige kontrakter for offentlige oppdragsgivere, som kollektivanbud og andre transporttjenester. Ta kontakt med Enova om du er usikker på om dette gjelder for din anskaffelse.

Ladere til anleggsmaskiner støttes ikke. Laderne skal primært brukes av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år. Enova er kjent med utfordringene knyttet til lading av anleggsmaskiner, men ladere til anleggsmaskiner kvalifiserer ikke under dette støtteprogrammet.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter støtteintensitet i kr/kW, beregnet som omsøkt støtte delt på ladestasjonens totale kapasitet. Søknadene som rangeres høyest i hver runde med konkurranse, innvilges støtte og det bør derfor søkes om minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet. Det kan maksimalt søkes støtte om inntil 40 % av godkjente merkostnader, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres for hver runde.

Søknadsfrister i 2023:

Søknadsfrister i 2024:

Det er ikke planlagt etterfølgende søknadsfrister på dette støtteprogrammet.

Til deg som vil søke støtte til Bedriftslading for tunge kjøretøy

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter