Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
En ASKO lastebil i trafikk
Foto: ASKO
Landtransport

Fyllestasjoner for tunge hydrogenkjøretøy

Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp fra transport. Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge utslippsfrie kjøretøy ved tidsavgrenset støtte til etablering av fyllestasjoner.

Vi kan støtte investering i fyllestasjoner for tunge hydrogenkjøretøy. 

Det må dokumenteres at det vil være tunge kjøretøy som har behov for fyllestasjonen, enten ved at at det er søkt om støtte til kjøretøy eller ved at det er inngått intensjonsavtale med aktør som allerede eier hydrogenkjøretøy. I begge tilfeller må det dokumenteres behov for fyllestasjonen det søkes om støtte til utover allerede tilgjengelige fyllestasjoner i markedet.    

Søkeren kan være forskjellig fra den som søker om støtte til kjøretøy. 

Det skal legges inn én søknad per kjøretøy eller fyllestasjon. Søker kan legge inn flere søknader.

Vi har eget støttetilbud for innkjøp av tunge nullutslippskjøretøy.

Alle virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og skal investere i fyllestasjon for tunge hydrogenkjøretøy kan søke om støtte.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter gitte kriterier:

  • Kostnadseffektivitet (70%)
  • Markedspotensial (30%)

Fullstendige kvalifikasjons- og rangeringskriterier kan leses i sin helhet i søknadsdokumentet Programkriterier. 

Det kan søkes om inntil 40 prosent av godkjente merkostnader, oppad begrenset til 10 millioner kroner

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter hver søknadsfrist. 

Frister i 2024:

  • 31. januar - Ingen støttede prosjekter
  • 15. april - Nyhetsbrev
  • Det planlegges ny søknadsfrist til høsten. Dette vil kunngjøres senest innen utgangen av september.

Frister i 2023:


Søknadene må være innsendt senest kl. 12:00 på dagen for søknadsfristen.