3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til 3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til

Om Nullutslippsfondet

Nullutslippsfondet er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Spørsmål og svar om Nullutslippsfondet

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Enova i oppdrag å forvalte et nullutslippsfond for næringstransport. Fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom en raskere markedsintroduksjon og -vekst av nullutslippsteknologi i næringskjøretøy og -fartøy.

Nullutslippsfondet rommer tilbud til transportsektoren som øker bruken av nullutslippsteknologier der teknologien og markedet er klart for dette. Enovas satsing på teknologiutvikling og infrastruktur inngår ikke i Nullutslippsfondet, men kommer i tillegg. Uavhengig av hvilken fase teknologien er i, har dermed Enova et tilbud som er tilpasset der teknologien er i utviklingsløpet.