3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til 3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til

Om Nullutslippsfondet

Nullutslippsfondet er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Spørsmål og svar om Nullutslippsfondet

Klima- og miljødepartementet (KLD) har gitt Enova i oppdrag å forvalte et nullutslippsfond for næringstransport finansiert over statsbudsjettet. Fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Det er satt av en milliard kroner ut 2020 til Nullutslippsfondet. Tilleggsbevilgningene over statsbudsjettet knyttet til fondet gir oss mulighet til å styrke satsingen på utrulling i markedet. Og det uten at det går på bekostning av våre øvrige satsinger i transportsektoren, altså teknologiutvikling og infrastruktur.

Midlene gir trygghet og forutsigbarhet for markedet på at vi skal bidra frem til nye løsninger blir konkurransedyktige. Samtidig vil vi være avhengig av at leverandørindustrien utvikler og tilbyr løsningene. Og at markedet er villig til å ta dem i bruk.

Nullutslippsfondet rommer tilbud til transportsektoren som øker bruken av nullutslippsteknologier der teknologien og markedet er klart for dette. Enovas satsing på teknologiutvikling og infrastruktur inngår ikke i Nullutslippsfondet, men kommer i tillegg. Uavhengig av hvilken fase teknologien er i, har dermed Enova et tilbud som er tilpasset der teknologien er i utviklingsløpet.