Støtte til infrastruktur

Landstrøm til skip i norske havner

Bruk av landstrøm bidrar til reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Enova har i syv runder tilbudt støtte til investeringer i landstrømanlegg, og har gitt tilsagn til rundt 90 prosjekter for nærmere 580 millioner kroner.

Spørsmål om den avsluttede støtteordningen

Hva ga Enova støtte til?

Enova har gitt støtte til å etablere landstrømanlegg i norske havner. 

Bruk av landstrøm bidrar til økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp når skip ligger ved kai. Økt tilgjengelighet til landstrøm i norske havner vil bidra til at fartøy bygges eller tilpasses slik at de er tilrettelagt for tilkobling. For å oppnå dette, har vi tilbudt investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.  

Hvem kunne få støtte?

Vi søkte havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i minst 3 år. 

Støtte gis til den som skal investere i anlegget. Søkeren må være registrert i norsk foretaksregister. 

Hvor mye kunne bedriften få i støtte?

Støtten kunne utgjøre inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader.

Hva ligger det i at utlysingene har vært konkurranser?

Søknadene som tilfredsstilte utlysingskriteriene ble rangerte etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det ble søkt om. De prosjektene som kom best ut, ble innvilget støtte.

Fremtidig støtteordning

Utlysingen med tildeling i juni 2019 er den sjuende og foreløpig siste konkurransen fra Enova om støtte til utbygging av landstrøm i norske havner. Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial.

Infrastruktur på land er fortsatt en viktig del av våre planer for å bygge morgendagens utslippsfrie sjøtransport, og vi vurderer ulike alternativer for en videre satsing. Enova bruker både interne og eksterne evalueringer i dette arbeidet, deriblant en utredning i samarbeid med Kystverket og NVE som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.

Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm på Enovakonferansen i slutten av januar. Parallelt jobber vi for å bygge opp etterspørselen etter landstrøm gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land.


Varsle om ny informasjon

Om du ønsker å få tilsendt varsling per e-post når det legges ut ny informasjon om Enovas støttetilbud innenfor landstrøm, kan du melde din interesse ved å sende e-post til landstrom@enova.no.