Støtte til teknologi/løsninger som skal finansieres med leasing

Informasjon til leasingselskaper som ønsker å tilby leasing av nye energi- og klimaløsninger. 

Enova kan gi investeringsstøtte til leasingselskaper som ønsker å investere i nullutslipps fartøy og kjøretøy som skal leies ut. Investeringen må gi en miljøgevinst sammenliknet med en alternativ investering i fossile kjøretøy, og det må være en merkostnad forbundet med å ta i bruk disse nullutslippsløsningene. Enova kan ikke støtte leasingselskaper som investerer i andre objekter som f.eks. batteripakker, og løsninger for energieffektivisering i bygg. 

  • Det skal foreligge dokumentasjon på at støtten kommer sluttbruker til gode gjennom en lavere leasingkostnad. 
  • Enova godkjenner kun merkostnadene søker har for å oppnå miljøgevinsten ved prosjektet. Søker må redegjøre for hva som er alternativet til å foreta investeringen det søkes støtte til. Kostnadsforskjellen mellom den ønskede investeringen (det leasingselskapet betaler for objektet uten leasingselskapets margin/avkastning) og kostnadene for kundens/brukerens alternativ utgjør merkostnaden.
  • Leasingselskapet vil alltid være hovedansvarlig for resultatoppfølging og rapportering til Enova. 

Informasjon til deg som ønsker støtte fra Enova til å finansiere en investering i nye energi- og klimaløsninger med leasing. 

Enova har hjemmel til å gi investeringsstøtte til prosjekter som gir en miljøgevinst sammenliknet med en alternativ investering, og hvor det er en merkostnad forbundet med å ta i bruk den mer miljøvennlige løsningen. Enova har ikke anledning til å støtte leiekostnader som defineres som driftskostnader.

  • Før man søker Enova om støtte er det viktig å få avklart om det er søker selv som skal finansiere investeringen gjennom egenkapital eller lån, eller om den skal finansieres med leasing. 
  • Enova har kun anledning til å støtte kostnader knyttet til å lease et objekt dersom det i leasingavtalen foreligger en forpliktelse hos deg som leaser til å kjøpe leasingobjektet ved leasingavtalens utløp. I disse tilfellene ansees leasingkostnaden som en investeringskostnad. Ta kontakt med Enova dersom dere ønsker å inngå en slik leasingavtale for å finansiere prosjektet.
  • Hvis dere ønsker å inngå en leasingavtale uten kjøpsforpliktelse, så er det leasingselskapet som må søke oss om støtte, men det er begrenset hvilke typer tiltak vi kan støtte på denne måten (se over). 
  • Tilsagn om støtte kan ikke overdras til leasingselskap etter vedtak.