Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Lasteskip med kontainere
Sjøtransport

Banebrytende maritim teknologi

I lavutslippssamfunnet må sjøtransport og maritim aktivitet foregå uten, eller med svært lave utslipp. Dette krever nye banebrytende løsninger.

Du kan nå søke støtte

Programmet er revidert og oppdatert per 1.juli. Søknadssenteret er åpent og du kan nå starte din søknad.

Ofte stilte spørsmål

OBS! Dette sammendraget er laget for å gi en rask oversikt over programmet. For detaljer og mer presis informasjon se dokumentet "Vilkår for støtte" nedenfor. Ved uklarheter er det informasjon gitt i "Vilkår for støtte" som gjelder.

Man kan få støtte ved investering i fartøy. Søker må stå som eier av fartøyet eller teknologien det investeres i. 

Søker må være en virksomhet som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Fartøy må registreres i NOR/NIS eller ha minst 1/3 av sine anløp eller operasjon i norske farvann.

Pilotering

Pilotprosjekter kan få dekket deler av utgiftene i prosjektgjennomføringen. Programmet støtter pilotering av banebrytende teknologi innen følgende kategorier:

 1. Teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere som muliggjør operasjon uten utslipp av CO2
 2. Teknologier for særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy
 3. Innovative løsninger for energiproduksjon i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi
 4. Innovative løsninger for energieffektivisering i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi
 5. Karbonfangst ombord i fartøy
 6. Nødvendig infrastruktur for energibærere omtalt under punkt 1 og 2 sammen med fartøy der infrastrukturen er helt nødvendig for å kunne utløse de innovative elementene i fartøyene

Investering

Skal man investere i banebrytende teknologi kan man få dekket deler av merutgiftene til den klimavennlige teknologien. Programmet støtter investeringer i banebrytende teknologi innen følgende kategorier:

 1. Innovative løsninger for energiproduksjon i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi
 2. Innovative løsninger for energieffektivisering i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi
 3. Nødvendig infrastruktur for energibærere omtalt under punkt 1 og 2 sammen med fartøy der infrastrukturen er helt nødvendig for å kunne utløse de innovative elementene i fartøyene

Det kan kun søkes støtte til ett fartøy per søknad. Om prosjektet er avhengig av at flere fartøy får støtte for å kunne realiseres, må disse søknadene referere til hverandre. Det gis ikke støtte til infrastruktur uten at det samtidig søkes støtte til fartøy. Infrastrukturen kan omsøkes av en annen part enn søker for fartøy. Da må det sendes separat søknad. Søknadene for fartøy og infrastruktur må vise til hverandre.

Først og fremst må teknologien det søkes om støtte til være svært innovativ på global basis og i tillegg ha en klar plass i lavutslippssamfunnet ved å tilrettelegge for maritim aktivitet med null utslipp.

Utover dette må søkere ha evnen til å gjennomføre prosjektet på en god måte. Søknaden må inneholde alle obligatoriske vedlegg og bruke de nyeste malene fra programsiden.

Hvor mye man kan motta i støtte avhenger av flere faktorer; om prosjektet er et pilot- eller investeringsprosjekt, størrelsen på bedriften og hvor mye støtte som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet. Maksimal støttesats kan man finne i kapittel 9 i Vilkår for støtte.

Programmet har løpende søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. Saksbehandling starter fra 30.august. Normal saksbehandlingstid vil være 3 mnd., men kan variere ut fra søknadens kompleksitet.

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Kvalifiserte søknader blir rangert etter følgende kriterier:  

 • Innovasjonshøyde 
 • Spredningspotensial 
 • Potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp 

De kvalifiserte prosjektene som rangerer høyest på rangeringskriteriene vil innstilles for støtte, innenfor programmets årlige budsjettramme. 

Dere søker i Enovas søknadsportal som du finner link til på programmets nettside (Denne siden). Husk å bruke oppdaterte maler som du også finner her.

Den viktigste informasjonen finner du i dokumentet "Vilkår for støtte" og på programmets nettsider. Har dere spørsmål dere ikke finner svar på hjelper vi i Enova gjerne. 

Til deg som vil søke støtte

Under finner du detaljert informasjon om programmet, oppdaterte maler og veiledere. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom dokumentene nedenfor før du begynner søknadsprosessen.

Søknadsdokumenter