Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Nærbilde av akterspeilet til et skip som ligger til kai
Sjøtransport

Elektrifisering av sjøtransport

Støtte til å installere batterier om bord med mulighet til å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg.

Hva kan bedriften få støtte til?

Investeringsstøtten skal brukes til innkjøp av konkrete fysiske installasjoner eller tiltak, og batterier skal inngå som del av prosjektet. Batteriteknologien skal være vesentlig i fartøyets energikonvertering eller energibruk, for eksempel knyttet til fremdriftssystem eller lasthåndtering. Andre energieffektiviseringstiltak om bord kan støttes sammen med batteriinstallasjonen. Da må de være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet.

Investeringen skal redusere energibruken med minimum 100.000 kWh/år. Eller kutte klimagassutslippene tilsvarende 26 000 kg CO2/år sammenlignet med alternativet til å gjennomføre tiltaket.

Vi kan ikke støtte skip og ladeinfrastruktur i offentlig støttet rutegående trafikk via dette programmet. Se i stedet programmet Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester

Hvem kan få støtte?

Søker er den som skal gjennomføre investeringen og må være eier av skipet. Enten det eller disponere skipet gjennom en langsiktig avtale, og ha norsk organisasjonsnummer.

Dersom prosjektet omfatter både fartøy og nødvendig infrastruktur, så kan også en tredjepart søke støtte for å etablere infrastrukturen. Dermed kan de tilby det som en tjeneste til det aktuelle fartøyet. I så fall skal fartøy og infrastruktur omsøkes i separate søknader (med henvisning til hverandre).

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Du søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. 

For store virksomheter er støtten til anskaffelse og ombygging av skip og dedikert infrastruktur begrenset oppad til 30% av merkostnaden. For små og mellomstore virksomheter er tilsvarende begrensning 40%. Særlig innovative prosjekter vil kunne få ytterligere 10 prosent i støtte. 

Hva vil Enova oppnå med dette støttetilbudet?

Enova ønsker å bidra til en markedsendring hvor nullutslippsfartøy blir konkurransedyktige.

Programmet skal bidra til markedsintroduksjon av batteriløsninger i alle fartøysegment. Samt utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad, nullutslippsløsninger eller større bruksområder for batteriløsninger. Programmet skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere. Og i et økt omfang enn de ellers ville blitt. Målet er at batteriløsninger skal bli det foretrukne valget. Selv uten støtte og føre til reduserte utslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart på vei mot lavutslippssamfunnet.

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Søknader prioriteres ut i fra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:

• Potensial for bidrag til ønsket markedsendring (se «Hva vil Enova oppnå med dette støttetilbudet?»)
• Innovasjonsgrad
• Kostnadseffektivitet

Når er søknadsfristen?

Følgende frister gjelder for 2021:

  • 30. april klokka 12:00
  • 18. juni klokka 12:00
  • 1. september klokka 12:00
  • 1. november klokka 12:00
  • 15. desember klokka 12:00
Endringer i program "Elektrifisering av sjøtransport" 18. juni 2021

Enova har gjennom en notifisering fått etablert et statsstøtterettslig grunnlag for å støtte dedikert infrastruktur for alternative drivstoff. Denne notifisering tas nå inn i programkriteriene for Elektrifisering av sjøtransport.

Dedikert infrastruktur er infrastruktur som etableres for forhåndsidentifiserte virksomheter, er tilpasset deres behov, og skal brukes primært av disse virksomhetene. Infrastrukturen kan tilrettelegges for annen sekundær bruk, så fremt dette skjer på markedsmessige vilkår.

Vilkår for støtte til dedikert infrastruktur for alternative drivstoff fremgår av programkriteriene, og utdypes i «Ofte stilte spørsmål» for programmet.

Et krav fjernes fra programmet. Kravet om at infrastruktur som støttes må være offentlig tilgjengelig for interesserte brukere på et åpent, transparent og ikke-diskriminerende grunnlag. Det er fortsatt mulig å søke støtte til offentlig tilgjengelig infrastruktur via programmet Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading

Til deg som vil søke støtte

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess