Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Nærbilde av et skip og et landstrømanlegg, men en havnearbeider i bakgrunnen
Sjøtransport

Hydrogen i fartøy

Enova gir investeringsstøtte til prosjekter som skal ta i bruk hydrogen som drivstoff i fartøy.

Bli med på inspirasjonsseminar og følg streamingen 19.juni kl 13:00!

I regi av Enova, og med Grønt Skipsfartsprogram som vertskap offentligjøres første tildeling på støtteprogrammene Hydrogen i fartøy og Ammoniakk i fartøy, 19.juni. Enova-tildelingen er rekordstor innenfor maritim transport. 

Enova inviterer blant annet prosjektene som får støtte til å presentere løsninger og ambisjoner for næringen. Klima- og miljødepartementet vil også være tilstede. 

Se program for dagen her.

Følg streamingen fra kl 13 her

Søknadsfrist og viktig informasjon

Første søknadsrunde med frist 22.mars er avsluttet. Tildelinger blir offentliggjort 19.juni. 

Neste søknadsfrist er 27.september kl 12:00. Oppdaterte dokumenter, inkludert maler og programkriterier for neste søknadsrunde vil bli publisert innen utgangen av juli. 

Competitive bidding

Vi tilbyr investeringsstøtte gjennom konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding», hvor de innsendte søknadene konkurrerer mot hverandre. Denne konkurranseordningen er definert i det europeiske gruppeunntaket for statsstøtte (GBER). 

Ved konkurransebaserte utlysninger er det ikke tillatt med direkte dialog mellom søker og Enova. Svar på eventuelle henvendelser må derfor skje i form av offentlig tilgjengelig informasjon, og vi samler disse fortløpende i siden for ofte stilte spørsmål

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en næringsaktør registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søkeren må også oppfylle alle krav i programkriteriene for å kunne motta statsstøtte. Søker er den som skal gjennomføre investeringen. 

Dersom det er flere selskap som står bak en søknad (et konsortium) skal en av disse stå som ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova. Denne representerer de øvrige virksomhetene bak søknaden. Alle deltakerne i konsortiet må være virksomheter registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Har virksomheten fått støtte fra Enova til tidligere prosjekt, vil det være mulig å søke om støtte på nytt gjennom det nye programmet. Dette gjelder for første søknadsfrist, 22. mars 2024. 

Det vil ikke være mulig om søke om støtte på nytt ved senere utlysningsrunder. Dette gjelder både prosjekter som har fått støtte fra Enova gjennom andre støtteprogrammer, og for de prosjektene som innvilges støtte i den første søknadsrunden med frist 22. mars 2024. For å kunne søke om støtte er det en forutsetning at man ikke har tatt investeringsbeslutning for prosjektet.

Investeringsstøtten gjelder teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere i fartøy, som muliggjør operasjon uten utslipp av COgjerne kombinert med: 

  • Innovative løsninger for energiproduksjon som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi 
  • Innovative løsninger for energieffektivisering i fartøy som bidrar til vesentlig reduksjon av behovet for tilført energi 

MERK: Det gis ikke støtte til infrastruktur på dette programmet.

Alle krav til søkeren er beskrevet i programkriteriene. Det er viktig at kriteriene leses og forstås godt. Disse ligger lengre ned på siden. 

Vær ekstra oppmerksom på følgende: 

  • Prosjektet skal omhandle investering i ett eller flere hydrogenfartøy. Investeringen kan enten være i nytt fartøy, i ombygging av eksisterende fartøy, eller i en kombinasjon av disse.
  • Prosjektet skal ikke omhandle støtte til fartøy i offentlig rutegående trafikk. 
  • Prosjektet skal være startet opp/ha signert kontrakt/tatt investeringsbeslutning innen 12 måneder etter utsendelse av tilsagnsbrevet, hvis ikke vil tilsagnet bli trukket tilbake.

  • Prosjektet må i gjennomsnitt over de første fem driftsårene ha minimum 25 % av tilført energi til fartøyet/fartøyene i form av drivstoff som ikke slipper ut CO2 ved bruk (medberegnet elektrisitet). Dette er et minstekrav for å kunne tildele lovlig støtte i det generelle gruppeunntaket for statsstøtte. 

Støttesatsen er oppad begrenset til 80 % av prosjektets godkjente merkostnader, maksimalt 300 millioner kroner, eller 30 millioner euro om dette er et lavere beløp enn 300 millioner kroner på søknadstidspunktet.  

Enova gjør oppmerksom på at selv om maksimalt lovlig støttesats er opp til 80 % av godkjente merkostnader, forventes faktisk oppnådd støttesats gjennom konkurransen å være lavere. Støtteprogrammet er satt opp som en konkurranse, dermed vil de aktørene som søker om lavest støtte per oppnådde resultat bli rangert høyest og dermed få tilskudd fra Enova (se «Rangeringskriterier» i programkriteriene). 

Søknaden vurderes av saksbehandlere i Enova. Tilbudet gjennomføres som en konkurranse hvor de innsendte søknadene konkurrerer mot hverandre. Vurderingen skjer opp mot programmets kvalifikasjons- og rangeringskriterier. 

De prosjektene som rangeres høyest på rangeringskriteriet vil bli tildelt støtte, frem til rammen for utlysningsrunden er brukt opp.

Søknadene rangeres ut ifra i hvor stor grad de oppfyller disse kriteriene:

  1. Kostnadseffektivitet (70 %)
  2. Prosjektmodenhet (30%)


Enova vil fatte vedtak basert på søknad og tilleggsinformasjon, normalt innen tre måneder etter søknadsfrist.

Neste søknadsfrist er 27.september 2024 kl 12:00. Oppdaterte dokumenter, inkludert maler og programkriterier for neste søknadsrunde vil bli publisert senest i løpet av juli. 

Viktige dokumenter for deg som søker

Nye dokumenter, inklusive maler og programkriterier legges ut i god tid før neste søknadsrunde. 

Merk: Programkriteriene som ligger nedenfor er til orientering og for forrige søknadsrunde. 

Last ned dokumentene