Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Tegning av båt som lader på ladestasjon
Foto: Robin Strand, Norphoto AS
Sjøtransport

Landstrømanlegg

Bruk av landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av seilingen blir utslippsfri. I en begrenset periode utlyser Enova konkurranser om støtte til å bygge infrastrukturen i havna.

Enova legger ned støtteprogrammet for landstrømanlegg

Siste søknadsfrist er 6. desember i år. Mange profesjonelle aktører tilbyr i dag landstrøm, og det er derfor ikke behov for investeringsstøtte lengre.

Kommende søknadsfrister:

 • 6. desember 2023 klokka 12:00

Dette støttetilbudet retter seg til aktører som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige landstrømanlegg som skal driftes på markedsmessige vilkår.

Søkeren må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Noen anlegg ved havner og kaier støttes ikke. Dette gjelder havner og kaier som kun har fartøy i opplag, i dokk eller ved kai i forbindelse med reparasjoner.

Gjennom dette støttetilbudet tilbyr Enova investeringsstøtte til offentlig tilgjengelig infrastruktur for strøm til havneopphold og lading i norske havner.

For å sikre utnyttelse av infrastrukturen som blir bygget er det viktig at utbyggingen av landstrømanlegg er kostnadseffektiv og kundeorientert. Dette støttetilbudet prioriterer derfor prosjekter med sunne forretningsmodeller for salg av strøm. Slik at det på sikt etableres et levedyktig marked for landstrøm.

Infrastrukturen som etableres må designes for en strømstyrke på minimum 125 ampere og 400 volt, og være i henhold til landstrømstandarden.

Vi forutsetter blant annet dialog mellom infrastrukturtilbyder og potensielle kunder. Du som søker må dokumentere fremtidig etterspørsel og beskrive hvordan dimensjonering og design av infrastrukturen er tilrettelagt for videre skalering.

Forprosjektene vi støtter skal gi dokumentasjonen som er nødvendig for å fatte en investeringsbeslutning eller søke om investeringsstøtte til Enova. Hvis kriteriene for støtte til etablering av infrastruktur forutsetter dokumentasjon dere ikke sitter på i dag. Kan det være fornuftig å gjennomføre et forprosjekt.

Last ned programkriteriene nedenfor for full oversikt over kravene som stilles til søknader om etablering av landstrømanlegg.

Følgende dokumenter skal med i sluttrapporteringen:

 • Sluttrapport med beskrivelse av anlegget*
 • Prosjektregnskap
 • Revisorgodkjennelse
 • Samsvarserklæring(er), og ev annen dokumentasjon på at anlegget er bygget iht landstrømstandard(ene)
 • Fullmakt elhub

*Sluttrapporten skal inneholde en overordna beskrivelse av anlegget som skal dekke:

 • Antall skip som kan betjenes parallelt
 • Antall ladekabler og plugger for hver skipsposisjon som kan betjenes
 • Hvilke skipskategorier som kan betjenes (skipstyper og størrelser)
 • Anleggets mulige spenninger/spenningsintervaller, frekvenser og maksimale effekter per tilkoblingspunkt
 • Anleggets lokasjon(er) illustrert på en kartskisse som angir hvor på havnen hvert enkelt ladepunkt er plassert

Rapporten må forøvrig gjerne inneholde bilder og skisser samt kretsskjemaer.

Maler for fullmakt elhub og prosjektregnskap kan lastes ned fra søknads- og rapporteringssenteret

Støtten er begrenset oppad til 50% av godkjente investeringskostnader. Støtten som et prosjekt kan få er også oppad begrenset til det beløpet som er nødvendig for å oppnå en positiv netto nåverdi, basert på det normale avkastningskravet i bransjen. Maksimalt støttebeløp som et prosjekt kan motta i programmet er 20 millioner kroner.

Vi vil rangere kvalifiserte prosjekter etter kWh-potensialet til infrastrukturen og forventet strømsalg, målt opp mot prosjektets støttebeløp. kWh-potensialet* vektes med 40 %, mens gjennomsnittlig årlig salg første tre driftsår** vektes med 60 %.

**kWh-potensialet er et estimat for infrastrukturens leverte energi. Dette forutsatt at alle anløpende skip siste år som potensielt kunne betjenes av landstrømanlegget ble koblet til.

**Gjennomsnittlig forventet årlig salg første tre driftsår må kunne understøttes med intensjonsavtaler eller annen dokumentasjon.

kWh-potensialet er et estimat for infrastrukturens leverte energi. Dette forutsatt at alle anløpende skip siste år som potensielt kunne betjenes av landstrømanlegget ble koblet til.

Formålet med Enovas totale satsing på landstrøm er at det etableres et levedyktig marked for landstrøm. Et marked hvor det bygges offentlig tilgjengelig infrastruktur med god bruksutnyttelse. Samtidig som flere fartøy bygges og ombygges med batteri og system om bord for å ta imot strøm fra land. Vil dette gi reduserte klimagassutslipp fra sjøtransporten både ved havneopphold og seiling.

 • 6. desember 2023 klokka 12:00
Endringer i landstrømprogrammene

Ny 250 A kontaktløsning aksepteres og det innføres øvre tak på investeringsstøtten. Se programkriteriene (PDF) for detaljer. 

Til deg som vil søke

Les programkriteriene nøye før du begynner på søknadsprosessen. Neste søknadsfrist er 1. juni 2023 klokka 12:00

Søk her
WEBINAR: Enova presenterte støttetilbudene knyttet til landstrøm og svarte på spørsmål.