EUs Innovasjonsfond

Har du en innovativ lavutslippsteknologi som er klar for å tas ut i markedet? EUs Innovasjonsfond gir nye finansieringsmuligheter til fullskala demonstrasjonsprosjekter og videre oppskalering for innovativ lavutslippsteknologi. Innovasjonsfondet utvider dermed norske aktørers muligheter for finansiering av kommersialisering av lavutslippsteknologi.

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største investeringsfond for demonstrasjon og kommersialisering av innovativ lavutslippsteknologi og er tilgjengelig for norske søkere. Formålet med fondet er å sikre reduksjon av klimagassutslipp som gir et klimanøytralt Europa ved å bringe innovative lavutslippsteknologier til markedet.

EU vil åpne den første småskala-utlysningen (prosjekter under 7,5M EUR) den 1. desember 2020, med søknadsfrist 10. mars 2021. Enova vil komme med mer informasjon om dette når den offisielle informasjonen finnes tilgjengelig. Det vil være mulig å søke prosjektetableringsstøtte for småskala-utlysningen.

Webinar som sammenfatter fondet på 40 minutter

Hvem er innovasjonsfondet for?

Finansiering via Innovasjonsfondet er aktuelt for aktører innen norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale organisasjoner, med innovative lavutslippsteknologier som har modne prosjekter som er klar for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen ett av følgende fem områder:

 • Innovativ fornybar energiproduksjon
 • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
 • Bygging og drift av karbonfangst og -lagring (CCS)
 • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
 • Energilagring

Fondet ser gjerne etter tverrsektorielle prosjekter med stort potensial for store utslippskutt. 

Prosjektene må være teknologisk, finansielt og operasjonelt modne slik at det er realistisk å foreta en investeringsbeslutning senest fire år etter tildeling av midler. Det betyr at prosjektene foruten å ha en moden teknologi, også må ha en forretningsmodell og en finansiell og juridisk struktur som muliggjør en fullskala demonstrasjon og oppskalering av lavutslippsteknologien.

Fordelene med finansiering gjennom EUs innovasjonsfond:

 • Innovasjonsfondet er finansiert av EU's Emission Trading System og disponerer hele 10 milliarder euro i perioden 2020 og 2030.
 • Finansiering gjennom fondet gir økt mulighet for kommersialisering av prosjekter som tidligere har fått finansiering fra Norges Forskningsråd, Gassnova, Innovasjon Norge, Horisont 2020 eller Enova.
 • Fondet kan gi støtte til både drift og investeringskapital, og kan finansiere opptil 60 % av merkostnadene.
 • Fondet tilbyr fleksibel utbetaling tilpasset prosjektets behov, og gir muligheter for inntil 40 % utbetaling før investeringsbeslutning er tatt.
 • Fondet gir mulighet for å regne inn både direkte og indirekte klimagssutslipp.
 • Finansiering via EUs Innovasjonsfond, gir økt synlighet internasjonalt og kan gi økt investorinteresse.

EUs Innovasjonsfond og Enovas rolle

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs Innovasjonsfond og er tildelt en nasjonal rolle av Klima- og miljødepartementet.  Enova har en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor norske søkere til fondet. Enova skal også delta i relevante prosesser opp mot Europakommisjonen for å påvirke utviklingen av fondet.

Det er stort sammenfall mellom formålet til EUs Innovasjonsfond og Enova. EUs innovasjonsfond skal sikre reduksjon av klimagassutslipp gjennom å demonstrere og kommersialisere innovative lavutslippsteknologier i markedet. Formålet er et klimanøytralt Europa innen 2050. Enova skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet fram mot 2030 og 2050 ved å redusere klimagassutslipp og bidra til innovasjon- og teknologiutvikling. Enovas virkemidler skal realisere senfase innovasjonsprosjekter og sikre at lavutslippsteknologier introduseres i markedet.

Enova kan medfinansiere prosjekt i EUs Innovasjonsfond gjennom våre teknologiprogrammer. Disse kan kombineres med midler fra EUs Innovasjonsfond, og utgjør med dette en mer helhetlig verdikjede for finansiering av innovative lavutslippsteknologier.

I tillegg til dette kan tidligere finansiering av tidligfase utvikling av teknologien, for eksempel ha kommet fra Norges Forskningsråd, Gassnova,Innovasjon Norge, Horisont 2020 og Enova. EUs Innovasjonsfondets midler kan muliggjøre neste fase i prosjektet. 

Relevante dokumenter

Her kan du finne relevante dokumenter for EUs Innovasjonsfond. 

Har du spørsmål om EUs Innovasjonsfond?

Har du spørsmål om fondet og lurer på hvordan du skal gå fram? Fyll ut skjemaet under så hjelper vi deg.  I tillegg kan du sende spørsmål direkte til EUs Innovation Fund gjennom den elektroniske portalen her.

Gruppe