EUs Innovasjonsfond

Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Enova tilbyr nå økonomisk støtte til å utarbeide søknader rettet mot aktive utlysninger i EUs Innovasjonsfond. Slik prosjektetableringsstøtte, også kalt PES IF, skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere av EU-midler gjennom Innovasjonsfondet.

Midlene skal bidra til økt kvalitet på innsendte EU-søknader og at antallet søknader med norsk deltakelse går opp og at flere norske søkere får støtte.

Prosjektetablererstøtten er aktuelt for aktører innen norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale organisasjoner, med innovative lavutslippsteknologier som har modne prosjekter som er klar for fullskala demonstrasjon og kommersialisering innen et av EUs Innovajonsfonds fem fokusområder:

  • Innovativ fornybar energiproduksjon
  • Innovative lavkarbon-teknologier og -prosesser i energikrevende næringer, inkludert produkter som erstatter karbonintensive produkter
  • Bygging og drift av karbonfangst og -lagring (CCS)
  • Karbonfangst og -utnyttelse (CCU)
  • Energilagring

Les mer om EUs Innovasjonsfond her 

Søknadsprosessen til EUs innovasjonsfond er inndelt i to steg og Enova kan gi støtte i begge disse fasene. I den første kvalifiseringsrunden kan Enova gi inntil 300.000 kroner i støtte. Søknader som kvalifiserer seg for neste steg kan få ytterligere 200.000 kroner i støtte. 

Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. For den aktive utlysningen (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage) er søknadsfristen 29. oktober 2020 kl. 17.00.

Hvem kan få støtte?

Norske aktører som har en formell rolle i en søknad til EUs Innovasjonsfond kan søke.

Både private og offentlige aktører, samt internasjonale organisasjoner kan søke. Det er en forutsetning at søkeren er direkte ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, enten alene eller sammen med søknadspartnere i et konsortium. Privatpersoner eller aktører som opptrer som mellomledd kan ikke søke. EU-organer kan ikke være en del av et søkerkonsortium.

Søkeren må oppfylle kriteriene for å kunne søke om støtte under den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond, inkludert kravene til finansiell gjennomføringsevne. Aktører oppfordres til å sette seg grundig inn i den relevante utlysningsteksten, som finnes på EUs Fundings & Tender Portal

Hva kan bedriften få støtte til?

Støtten skal benyttes til aktiviteter som er direkte innrettet mot å utarbeide søknad om et konkret prosjekt til en åpen utlysning i EUs Innovasjonsfond.  Godkjente kostnader vil typisk være egne timer, samt innkjøp av konsulenttjenester til kvalitetssikring av søknad og/eller underlag.

Hvilke krav stilles?

Enova utbetaler PES IF-støtten etterskuddsvis, når Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende er sendt inn. Støtten fra PES IF utbetales på basis av oppnådde evalueringsresultater, avgrenset oppad til 50 % av rapporterte, påløpte kostnader. Enova kan be om dokumentasjon over påløpte kostnader i prosjektet.

Det utbetales ikke støtte dersom søknad ikke sendes inn, eller dersom innsendt søknad vurderes som ikke kvalifisert for utlysningen.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

For prosjekter med norsk ansvarlig søker skal denne søke om PES-midler på vegne av konsortiet. Støtten gjelder per prosjektsøknad, og kan fordeles fritt mellom søknadspartnerne, såfremt kriteriene for å kunne motta bagatellmessig støtte er oppfylt for alle partnerne.

Norske deltakere i prosjekter med utenlandsk ansvarlig søker kan søke om PES-midler som prosjektdeltaker.

Maksimale rammer for støtte finnes i tabellen under. Støtten er avgrenset oppad til 50 % av påløpte, relevante kostnader. For den aktive utlysningen (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage) gjelder:

 

Steg 1  (maksbeløp i kr)

Steg 2 (maksbeløp i kr)

Rolle

Søknad er «eligible»

Tilleggsstøtte når søknad er over terskelverdi

Søknad er «eligible»

Tilleggsstøtte når søknad er over terskelverdi

Ansvarlig søker*

 200

100

100

100

Prosjektdeltaker**

50

25

50

25

* Enten alene eller som koordinator for et konsortium
** Kun ved utenlandsk ansvarlig søker

Terskelverdi, steg 1: Prosjektet må oppnå minimum 3 poeng på Tildelingskriterium b), Innovasjonsgrad, og på hvert av de tre underkriteriene på Tildelingskriterium c), Prosjektmodenhet.

Terskelverdi, steg 2: Minimum 7.5 poeng totalt

Når er søknadsfristen?

Søknader kan sendes inn fram til søknadsfristen for den relevante utlysningen i EUs Innovasjonsfond. For den aktive utlysningen (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage) er søknadsfristen 29. oktober 2020 kl. 17.00.

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Søknader som tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene prioriteres ut fra hvor høyt de vurderes på følgende kriteriesett: 

  • Unngåtte klimagassutslipp (estimerte)
  • Innovasjonsgrad
  • Prosjektets modenhet
  • Skalerbarhet (spredningspotensiale) 
  • Kostnadseffektivitet (estimerte kostnader og støttebehov, samt planlagte kilder til finansiering)

I tillegg vil søkers/søknadspartnernes finansielle gjennomføringsevne vurderes opp mot kravene for å kunne motta EU-finansiering.

Innvilgelse av støtte fra PES IF innebærer ikke bekreftelse fra Enova om at prosjektet er kvalifisert for å søke støtte fra EUs Innovasjonsfond. 

Til deg som søker prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond

Søknadsdokumenter

SØK HER