Søke støtte til et hydrogenprosjekt?

Forskningsrådet

Forskningsrådets hydrogensatsing omfatter hele verdikjeden – det vil si nye utfordringer og løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av rent hydrogen.

Satsingen er åpen for søknader både fra forskningsmiljøer og næringsliv. Her kan du lese mer om hva vi vil prioritere og hvilke utlysninger som er aktuelle for tiden.

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, delt og brukt. Oppgaven vår er å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering. Gjennom dette bidrar vi til omstilling og et bærekraftig samfunn.

Innovasjon Norge

Hydrogen er et prioritert område for Innovasjon Norge innen både eksport og finansiering. Mest relevant for hydrogennæringen er miljøteknologiordningen, for pilot og demoprosjekter, og innovasjonslån for internasjonal vekst.

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og en rekke land i verden

Gassnova

CLIMIT-programmet (www.climit.no) er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier. Programmet er et samarbeid mellom Norges Forskningsråd (FoU-delen) og Gassnova (Demo-delen), der Gassnova leder programsekretariatet.  CLIMIT støtter utvikling av teknologi for produksjon av hydrogen med CO2-håndtering inkludert utvikling av teknologi for bruk av hydrogenrike drivstoff.

Gassnova (www.gassnova.no) er det statlige foretaket for karbonfangst og -lagring (CCS). Gassnova skal bidra til at teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak.

Enova

Enovas hydrogensatsing retter seg mot å drive teknologi- og kostnadsutviklingen videre slik at hydrogen som energibærer kan bidra til vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp. Særlige fokusområder her er hydrogen som drivstoff innen maritim transport og som innsatsfaktor i prosessindustrien.

Satsingen er åpen for søknader fra næringslivet. Her kan du lese mer om støtteordningene som kan være aktuelle for hydrogenprosjekter:

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Grønn Plattform

Det er flere samarbeidsutlysninger innen Grønn Plattform som er aktuelle for aktører med hydrogenprosjekter. Her kan du lese mer om de mest aktuelle i 2021:

Overordnet er Grønn plattform et konsept for sømløst virkemiddelsamarbeid i Norge med felles mål om et bærekraftig samfunn og overgang til lavutslippssamfunnet. Samarbeidet bygger på at organisasjonene utfyller hverandre gjennom sine ulike roller.