Sammendrag

Et verktøy for planlegging, drift og utvikling av bygninger

Bakgrunn

Med bakgrunn i rapportert energibruk levert av byggeiere i hele Norge utarbeider Enova årlig Enovas byggstatistikk. Byggstatistikken for 2015 er den 19. utgaven av Enovas byggstatistikk. Byggstatistikken er et praktisk verktøy til bruk i arbeidet med planlegging av drift og utvikling av bygninger. Rapporten presenterer analyser og statistikk om energibruk fordelt etter bygningstyper, samt variasjoner avhengig av alder, størrelse og oppvarmingssystem. Byggstatistikken legger til rette for at byggeiere kan sammenlikne energibruk i egne bygninger med tilsvarende bygninger eid av andre. Byggeiere kan også følge utviklingen i energibruk fra år til år. I arbeid med rehabilitering av eksisterende bygg vil energirådgivere og andre tekniske rådgivere kunne benytte statistikken til å hente ut nøkkeltall. For Enova, NVE og myndighetene for øvrig er Byggstatistikken et viktig underlag i overordnet analysearbeid.

For 2015 er det 3415 bygninger med i statistikken. 143 av bygningene er bygget etter passivhus- eller lavenergistandard. Bygningene er lokalisert i til sammen 361 kommuner. Samtlige bygninger som er med i statistikken tilfredsstiller minimumskravene til energirapporteringen. Samlet energibruk for alle bygninger var 3279 GWh fordelt på 13,0 millioner m2 oppvarmet areal. Gjennomsnittlig (arealvektet) temperatur- og stedskorrigert spesifikk tilført energibruk for alle bygninger i årets statistikk er 264 kWh/m2. Bygninger som er bygget etter passivhus-/lavenergistandarden har betydelig lavere energibruk enn totalutvalget. Gjennomsnittlig arealvektet temperatur- og stedskorrigert spesifikk tilført energi for passivhus/lavenergibygninger i årets statistikk er 136 kWh/m2.

Gjennomsnittstemperaturen i 2015 var 1,8 °C over normalen. Det gjør året til det 3. varmeste siden målingene startet i 1900.[1] Energibruken som fremstilles i rapporten er korrigert til et normalår for å ta hensyn til årlige temperatursvingninger. Høy gjennomsnittstemperatur i 2015 har dermed medført en betydelig temperaturkorrigering. Rapporten inkluderer i tillegg til statistikk om energibruk, også beskrivelse av energigradtall og energibruk i ulike klimasoner.

Nytt i årets statistikk er at det er samlet inn tall for fjernkjøling. Tidligere har det ikke blitt rapportert inn spesifikk energibruk for fjernkjøling. Isteden ble dette rapportert under andre energibærere (i hovedsak fjernvarme).

Det er utarbeidet temperaturavhengige andeler for bygningskategoriene etter byggeår, dvs. inndelt etter TEK-periodene Eldre enn 1949, TEK 1949, TEK 1969, TEK 1987, TEK 1997, TEK 2007 og TEK 2010 i tillegg til passivhus/lavenergi. Disse finner man i kapittel 1.


Rapportering i Byggnett

Byggstatistikken for 2015 er basert på data som byggeierne selv rapporterer til Enovas byggdatabase Byggnett. Portalen er integrert i Enovas «Senter for søknad og rapportering». Byggnett er designet for enkel og effektiv rapportering, og med funksjonaliteter for å sammenligne bygg. I Byggnett har byggeiere blant annet mulighet til å sammenlikne og analysere temperaturkorrigert energibruk i egne bygg mot innrapporterte data i Byggnett-databasen. En endring fra 2014 til 2015 er gruppering av bygningene i underkategorier til hovedkategoriene.


Hvilke type bygninger bruker mest energi?

Høyest gjennomsnittlig arealvektet spesifikk tilført energibruk finner vi for dagligvarebutikker. Lavest er for småhus. Elektrisitet er den dominerende energibæreren uavhengig av bygningstype. Totalt sett for alle bygninger kommer omtrent 84 % av energibruken fra elektrisitet, og 12 % fra fjernvarme. Videre utgjør gass 1,3 %, flytende brensel 1,2 %, fjernkjøling 0,8 %, og biologisk brensel 0,7 %.


Fig 0-1: Arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert spesifikk tilført energi (kWh/m2) i 2015. Alle bygninger (N = 3415). Tall nederst i søyler er antall bygninger per kategori. Dagligvarebutikker er skilt ut fra forretningsbygg.


[1] Metrologisk institutt (2016) «Været i Norge – en klimatologisk oversikt, året 2015»

http://met.no/Klima/Varet_i_Norge/2015/filestore/2...

 
 
 
 
Cxense Display