Avtalte kontrollhandlinger for revisorrapport – dokumentasjon av prosjektregnskap

Alle sluttrapporter skal inneholde dokumentasjon av prosjektregnskap. Dokumentasjon følger noen enkle regler så lenge det ikke er spesifisert noe annet i programmets kriterier.

Tilskudd på inntil kroner 1 000 000,-

For prosjekter som innvilges tilskudd på inntil kroner 1 000 000,- totalt, skal følgende legges ved sluttrapporten:

Enten

  • Regnskapsoversikt som viser alle fakturerte kostnader knyttet til prosjektet, samt kopi av alle fakturaer
  • Timeoversikter som viser hvem som har utført hvilke arbeidsoppgaver, dato for utførelse, antall timer og timerate etter gjeldende satser

Eller

  • Rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av ekstern revisor. Revisor skal rapportere resultatet fra kontrollhandlinger i henhold til ISRS 4400, med senere oppdateringer.

Tilskudd som overstiger kroner 1 000 000,-

For prosjekter som innvilges tilskudd som overstiger kroner 1 000 000,- skal det leveres rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av ekstern revisor. Revisor skal rapportere resultatet fra kontrollhandlinger i henhold til ISRS 4400, med senere oppdateringer.

Skriv ut dokumentet som gjelder ditt prosjekt, les gjennom og lever det til revisor som skal avgi rapport.

Nedlastbare dokumenter - avtalte kontrollhandlinger revisorrapport