Raskere fra idé til marked

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

Utlysning 2020

Fra idé til marked

Vi kaller det en «fast-track» fra idé til marked, hvor PILOT-Es bidrag er:

  • én søknad for bedriften(e) og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
  • tett oppfølging og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova

Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova. PILOT-E vil bistå med løpende avklaringer og veiledning fram til tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er på plass.

Et PILOT-E prosjekt skal
  • omfatte hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold
  • ha utarbeidet en plan for et utviklingsløp fram til marked, og ha målbare milepæler som skal danne grunnlag for utbetaling av støtte fra PILOT-E
  • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
  • etablere en styringsgruppe med 3–5 deltakere, inkludert en representant fra det som forventes å bli kunde/sluttbruker

Prosjekter som underveis i forløpet ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enovas ordinære utlysninger.

Prosjekter som innstilles til videre finansiering, vil bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om partnerne. Søker må på forhånd sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen. Finansering og støttegrad vil tilpasses det enkelte prosjekt og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte virkemidlene som tas i bruk er notifisert. Støttegraden og typen finansiering vil derfor kunne endre seg gjennom utviklingsløpet.

Tidligere tildelinger

Prosjekteksempler